Nettoomsättningen uppgick till 640,2 (652,6) MSEK, justerat
för valutaförändringar sjönk nettoomsättningen med 2%.
Bruttoresultatet uppgick till 146,4 (157,3) MSEK, justerat för valutaförändringar sjönk bruttoresultatet med 7%. Marknadsenheterna France och South East svarade för ca 2/3 av nedgången i bruttoresultatet.
Stark utveckling för segmentet Technology, som ökade bruttoresultatet med 22%, justerat för valutaförändringar. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,6 (34,8) MSEK, justerat för valutaförändringar sjönk rörelseresultatet med 64%. Kostnaderna ökade med totalt 11,2 MSEK, främst till följd av att försäljningsorganisationen förstärkts samt av förändringsprojekt som syftar till att öka kostnadseffektivitet och konkurrenskraft.
Kassaflöde från den löpande verksamheten var -9,0 (41,8) MSEK, i huvudsak till följd av lägre försäljning.
Resultatet per aktie var 0,24 (0,47) SEK.

Share this on:

Download the full report

Download