Förbättrad lönsamhet under kvartalet

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2010 om inget annat anges.)
(I denna boksslutskommuniké redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges.)

DELÅRSPERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2011

·          Nettoomsättningen steg till 701,5 (679,4) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade nettoomsättningen med 5%.

·          Bruttoresultatet uppgick till 167,2 (172,6) MSEK, justerat för valutaförändringar sjönk bruttoresultatet med 1%.

·          Rörelseresultatet (EBIT) steg till 38,7 (33,8) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade rörelseresulta­tet med 24%.

·          Kassaflöde från den löpande verksamheten var 67,9 (76,0) MSEK.

·          Resultatet per aktie var 0,90 (0,50) SEK.

·          Enheten Search överläts till NetBooster med vilket ett strategiskt samarbete kring onlinemarknadsföring ingicks. Nettoeffekten på koncernens eget kapital uppgick till -45,0 MSEK.

·          Delar av IT-verksamheten outsourcades till Frontwalker, vilket frigör resurser för produktutveckling.

HELÅRET 2011

·          Nettoomsättningen steg till 2 612,7 (2 477,8) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade nettoomsättningen med 11%.

·          Bruttoresultatet steg till 626,5 (621,8) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade bruttoresultatet med 6%.

·          Rörelseresultatet (EBIT) steg till 127,1 (92,8) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade rörelseresultatet med 59%.

·          Kassaflöde från den löpande verksamheten var 123,6 (-8,2) MSEK.

·          Resultatet per aktie var 2,16 (1,71) SEK.

·          Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 SEK samt en extra utdelning om 0,50 SEK, totalt 1,50 (0,00) SEK per aktie.

PRESENTATION AV BOKSLUTET

Boksluten presenteras vid en press­ och analytikerträff den 7 februari kl. 10.00 i TradeDoublers lokaler på Sveavägen 20.

Presentationen kan också följas via webbcast på länk som åter­finns: https://www.tradedoubler.com/cp-sv/investors/.

Share this on:

Download the full report

Download