Tradedoubler rapporterar till följd av en ransomware attack hos en av företagets hostingleverantörer, TietoEvry, sina preliminära oreviderade resultat för fjärdekvartalet då det inte går att säkerställa att information förblivit konfidentiell.

 

I nuläget är några av Tradedoublers interna och finansiella system påverkade men inget av de affärsrelaterade systemen. Bolaget ser väldigt allvarligt på detta och för en kontinuerlig dialog med TietoEvry för att lösa problemen. Vi förväntar oss inte någon större verksamhetspåverkan för Tradedoubler eller för sina kunder och publicister.

 

Mer information kommer presenteras i kommande kvartalsrapport.

 

Fjärde kvartalet, Oktober – December 2023
 

 • Totala intäkter uppgick till 575 (464) MSEK, en ökning med 24% jämfört med samma period föregående år.
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 118 (102) MSEK, en ökning med 16%. Bruttomarginalen var 20,5% (22,0).

 

 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 88 (76) MSEK, en ökning med 17%,
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 29 (26) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 30 (26) MSEK.
   
 • Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling uppgick till 12 (9) MSEK.
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 45 (32) MSEK.

 

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,29 (0,22) SEK
   

 

Helåret, Januari – December 2023 
 

 • Totala intäkter uppgick till 1 987 (1 640) MSEK, en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år.

 

 • Bruttoresultatet uppgick till 414 (346) MSEK, en ökning med 20%. Bruttomarginalen var 20,8% (21,1).

 

 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 321 (263) MSEK, en ökning med 22%.

 

 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 91 (79) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 92 (83) MSEK.

 

 • Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling uppgick till 40 (32) MSEK.

 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 76 (59) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 70 (93) MSEK vid utgången av året. Nettokassan uppgår till -5 (5) MSEK.

 

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,56 (0,54) SEK.

 

MSEKOct-Dec 2023Oct-Dec 2022Jan-Dec 2023Jan-Dec 2022
Totala intäkter5754641 9871 640
Bruttoresultat118102414346
Bruttomarginal 20,5%22,0%20,8%21,1%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar och förändringsrelaterade kostnader1-88-76-321-263
EBITDA justerat för förändringsrelaterade poster130269283
EBITDA-marginal justerat för förändringsrelaterade poster15,1%5,7%4,7%5,0%
Förändringsrelaterade poster1-10-2-4
EBITDA29269179
Rörelseresultat (EBIT)16174043
Resultat efter skatt13102524
Investeringar i icke-finansiella anläggningstillgångar-12-9-40-32
Kassaflöde från den löpande verksamheten45327659
Likvida medel vid periodens utgång70937093
Nettokassa2, vid periodens utgång-55-55

 

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om denna information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 Januari 2024 kl. 11.15 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

 

 

Share this on:

Download the full press release

Download