Hänvisning görs till TradeDoubler Aktiebolag (publ)s (“Tradedoubler” eller “Bolaget”) återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) och skriftliga förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende Bolagets obligationer 2013/2018 med ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor (“Obligationerna”), som båda offentliggjordes den 26 mars 2018.

Återköpserbjudandet och det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 19 april 2018 respektive den 23 april 2018. Förslaget (såsom definierat ”Request” i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet) accepterades av 100 procent av de avgivna rösterna i det Skriftliga Förfarandet och obligationsinnehavare motsvarande ungefär 96 procent av Obligationernas s.k. Adjusted Nominal Amount (såsom definierat i villkoren för Obligationerna) deltog i det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavare motsvarande ungefär 95 procent av Obligationernas s.k. Adjusted Nominal Amount anmälde sig även i Återköpserbjudandet. Förslaget i det Skriftliga Förfarandet har således accepterats och villkoret för Återköpserbjudandet har uppfyllts.

Följaktligen har villkoren för Obligationerna ändrats på så vis att (i) en möjlighet införs för Tradedoubler att, när som helst till och med Obligationernas förfallodag återlösa samtliga Obligationer till ett pris motsvarande 75,00 procent av Obligationernas nominella belopp och (ii) upptagande av ytterligare säkerställd eller icke-säkerställd skuld om totalt maximalt 100 000 000 kronor tillåts. De ändrade villkoren trädde ikraft den 23 april 2018 och kommer att göras tillgängliga på Bolagets hemsida.

Alla obligationsinnehavare som har röstat för Förslaget i det Skriftliga Förfarandet kommer att erhålla en samtyckespremie motsvarande 10,00 procent av det nominella belopp per Obligation som obligationsinnehavaren har röstat för Förslaget med. Som angivet i meddelandet om Återköpserbjudandet kommer vissa obligationsinnehavare dessutom att erhålla en ytterligare premie motsvarande 2,00 procent av det nominella beloppet per Obligation (”Early Bird Fee”). Återköpspriset, Samtyckespremien och Early Bird Fee (såsom tillämpligt) kommer den 16 maj 2018 att betalas till de bankkonton som obligationsinnehavarna har uppgivit i ”Tender and Voting Instruction” respektive ”Voting Form”.

För frågor rörande administrationen av Återköpserbjudandet, vänligen kontakta betalningsagenten på info@aqurat.se eller +46 8 684 05 800. För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten under Obligationerna på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Wågström, CFO
Email: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Om denna information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 CET den 24 april 2018.

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 18 års digitalmarknadsföring och kompetens, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestations-baserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt eget verktyg ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download