DETTA ERBJUDANDE ÄR EJ RIKTAT TILL PERSONER I OCH ÄR EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA ERBJUDANDE ÄR OLAGLIGT.

TradeDoubler Aktiebolag (publ) (“Tradedoubler” eller “Bolaget”) offentliggör idag en inbjudan till alla obligationsinnehavare (“Obligationsinnehavarna”) av Bolagets obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005567096 med ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor (“Obligationerna”) att erbjuda vissa av eller samtliga Obligationsinnehavarnas Obligationer till Bolaget för återköp mot kontantersättning (“Återköpserbjudandet”).

Som närmare beskrivet i meddelandet om Återköpserbjudandet, inviterar Tradedoubler samtliga Obligationsinnehavare att erbjuda sina Obligationer till Bolaget för återköp mot en köpeskilling motsvarande 75,00 procent av Obligationernas nominella belopp (motsvarande 750 000 kronor per Obligation) (”Återköpspriset”) tillsammans med upplupen och obetald ränta till och med likviddag i Återköpserbjudandet. Återköpserbjudandet inleds idag, 26 mars 2018, och löper ut kl. 17.00 CET den 19 april 2018 (”Tidsfristen”).

Utöver Återköpspriset kommer sådana Obligationsinnehavare som har erbjudit sina Obligationer för återköp före kl. 17.00 CET den 5 april 2018, samt sådana Obligationsinnehavare och bakomliggande ägare av Obligationer som före samma tidpunkt genom en s.k. irrevocable undertaking har åtagit sig att delta i Återköpserbjudandet och att rösta för Förslaget (som definierat nedan), att erhålla en s.k. early bird fee motsvarande 2,00 procent av Obligationernas nominella belopp (motsvarande 20 000 kronor per Obligation) (”Early Bird Fee”).

I samband med Återköpserbjudandet har Tradedoubler även kallat till ett skriftligt förfarande bland Obligationsinnehavarna (det ”Skriftliga Förfarandet”). Som närmare beskrivet i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet föreslår Tradedoubler vissa ändringar i obligationsvillkoren i syfte att (i) införa en möjlighet för Tradedoubler att, när som helst till och med Obligationernas förfallodag återlösa samtliga Obligationer till ett pris motsvarande 75,00 procent av Obligationernas nominella belopp och (ii) tillåta upptagande av ytterligare säkerställd eller icke-säkerställd skuld om totalt maximalt 100 000 000 kronor (”Förslaget”). Alla Obligationsinnehavare som röstar för Förslaget kommer att erhålla en samtyckespremie motsvarande 10,00 procent av det nominella belopp per Obligation (motsvarande 100 000 kronor per Obligation) som Obligationsinnehavaren röstar för Förslaget med (”Samtyckespremien”).

Återköpserbjudandet, Samtyckespremien och Early Bird Fee är villkorade av att tillräcklig majoritet och kvorum uppnås i det Skriftliga Förfarandet för att godkänna Förslaget (”Villkoret”). Vidare är enbart sådana Obligationsinnehavare som instruerar Paying Agent (som definierat nedan) att rösta för Förslaget berättigade att erbjuda Obligationer för återköp av Bolaget. Obligationsinnehavare som röstar mot Förslaget eller som inte lämnar in en korrekt ifylld s.k. tender and voting instruction före utgången av Tidsfristen kommer inte att kunna få sina Obligationer återköpta av Bolaget.

Obligationsinnehavare som önskar delta i Återköpserbjudandet måste fylla i och lämna den s.k. tender and voting instruction som finns bilagd till meddelandet om Återköpserbjudandet (”Tender and Voting Instruction”) till Aqurat Fondkommission AB (”Paying Agent”) per post eller e-post före utgången av Tidsfristen. Genom att lämna Tender and Voting Instruction till Paying Agent befullmäktigar Obligationsinnehavaren Paying Agent att lämna Obligationsinnehavarens röst i det Skriftliga Förfarandet till agenten för Obligationerna vid det tidigare av (i) dagen då en sådan majoritet har röstat för Förslaget att det Skriftliga Förfarandet kan avslutas i förtid och (ii) utgången av Tidsfristen, och under alla omständigheter före kl. 17.00 CET den 23 april 2018.

Enbart personer som är registrerade som Obligationsinnehavare (dvs. personer som är registrerade på ett värdepapperskonto hos Euroclear Sweden som direktregistrerade ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer) per avstämningsdagen den 9 april 2018 är berättigade att delta i Återköpserbjudandet. Varje fysisk eller juridisk person som inte är registrerad som direktregistrerad ägare, utan vars Obligationer hålls genom en förvaltare eller annan mellanhand, måste instruera den förvaltare eller mellanhand som håller Obligationerna, att på uppdrag av personen lämna in en Tender and Voting Instruction i enlighet med instruktionerna ovan.

Personer som önskar delta i Återköpserbjudandet och som inte vet hur deras Obligationer är registrerade eller som behöver hjälp för att delta bör kontakta det värdepappersföretag som håller Obligationerna på sådan persons vägnar för hjälp.

Förutsatt att Villkoret uppfylls kommer Återköpspriset tillsammans med upplupen men obetald ränta, Samtyckespremien och eventuell Early Bird Fee, den 16 maj 2018 att utbetalas till varje Obligationsinnehavare som har erbjudit sina Obligationer till återköp i enlighet med instruktionerna i meddelandet om Återköpserbjudandet.

Återköpserbjudandet är oåterkalleligt, vilket innebär att förutsatt att Villkoret uppfylls och Obligationsinnehavarna har följt instruktionerna för deltagande, har Tradedoubler ingen möjlighet att avstå från att återköpa Obligationer från en Obligationsinnehavare som har erbjudit sina Obligationer för återköp.

Återköpserbjudandet och Förslaget har erhållit förhandsgodkännande från vissa större Obligationsinnehavare och bakomliggande ägare av Obligationer.

Meddelandet om Återköpserbjudandet, innehållande kompletta instruktioner och formuläret för Tender and Voting Instruction, kommer att finnas tillgängligt på Tradedoublers hemsida (www.tradedoubler.com) och har idag skickats ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationer som per den 23 mars 2018 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden.

Det bör noteras att Återköpserbjudandet är en separat process från det Skriftliga Förfarandet. Återköpserbjudandet administreras av Bolaget och Paying Agent. Agenten för Obligationerna administrerar inte Återköpserbjudandet och är inte involverad i eller på något sätt ansvarig för Återköpserbjudandet.

För frågor rörande administrationen av Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Paying Agent på info@aqurat.se eller +46 8 684 05 800.

För ytterligare information kontakta:
Viktor Wågström, CFO
Tel: +46 8 405 08 00
Email: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Om denna information
Denna information är sådan information som TradeDoubler Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.00 CET den 26 mars 2018.

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 19 års digitalmarknadsföring och kompetens, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestations-baserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliatemarknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt eget verktyp ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download