Tradedoubler beslutar om en riktad nyemission av C-aktier samt ett riktat erbjudande om återköp av samtliga C-aktier som ett led i bolagets incitamentsprogram.

TradeDoubler Aktiebolag (publ) (”TradeDoubler”) offentliggör idag att bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 5 maj 2015, har beslutat att emittera 3 120 000 C-aktier till en teckningskurs om 40 öre, dvs. motsvarande aktiens kvotvärde, samt att rikta ett erbjudande om återköp av samtliga C-aktier i TradeDoubler till tecknaren av C-aktierna, Nordea Bank AB (publ), båda besluten som ett led i att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med TradeDoublers incitamentsprogram.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas till Nordea Bank AB (publ). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med incitamentsrogrammet. Med anledning av emissionen ökas TradeDoublers registrerade aktiekapital med 1 248 000 kronor. Nordea Bank AB (publ) har åtagit sig att acceptera återköpserbjudandet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2015 klockan 10:45.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler
Tel: +49 (0)89 2158 72 290, Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download