Den 7 maj 2020 höll TradeDoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

EY omvaldes som revisor för ett år.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 180 000 kronor till vardera stämmovald styrelseledamot samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst femtio (50) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2021

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, om beslut om valberedning inför årsstämman 2021.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om beslut om att ändra punkt 8 i bolagsordningen.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler

Tel: +46 8 405 08 00

Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 13:30.

Share this on:

Download the full press release

Download