Den 15 maj 2019 höll TradeDoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

EY omvaldes som revisor för ett år, med Erik Sandström som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 763 000 kronor vardera till Pascal Chevalier och Gautier Normand samt med 180 000 kronor vardera till Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 25 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2020

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, till beslut om valberedning inför årsstämman 2020.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisas till www.tradedoubler.com

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler

Tel: +46 8 405 08 00

Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 13:30.

Share this on:

Download the full press release

Download