2016-05-04

Tradedoubler AB: Kommuniké från Tradedoubles årsstämma

Den 3 maj 2016 höll Tradedoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

EY omvaldes som revisor för ett år, med Erik Sandström som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om arvode till styrelse och revisorer i enlighet med det förslag som lades fram på stämman av Reworld Media, varvid arvode ska utgå med 763 000 kronor vardera till Pascal Chevalier och Gautier Normand samt med 180 000 kronor vardera till  Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Förslaget justerades av styrelsen till att inkludera en gräns att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst femtio (50) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2017.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tradedoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016 klockan 08:00.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler

Tel: +46 8 405 08 00

Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

 

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on: