Igår eftermiddag höll TradeDoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om arvode till styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Pascal Chevalier, Henrik Kvick, Mikael Nachemson, Gautier Normand, Mernosh Saatchi och Peter Åström. Pascal Chevalier valdes till styrelsens ordförande och Mikael Nachemson till vice ordförande. Martin Ahrend, Thomas Bill, Martin Henricson och Peter Larsson avböjde omval.

EY omvaldes som revisor för ett år.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Aktiekursbaserat incitamentsprogram

Årsstämman beslöt att anta ett aktiekursbaserat incitamentsprogram (”Programmet”) för cirka 20-25 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i Programmet krävs att deltagarna måste avstå sin rätt till rörlig kontantersättning under den treårsperiod som Programmet löper. Programmet omfattar högst 2 400 000 aktier. Tilldelning av aktier förutsätter att aktiekursen, inklusive utdelningar, i TradeDoubler ökar med mer än 100 procent under den mätperiod som börjar den 1 juni 2015 och avslutas den 31 maj 2018.
Om målet uppnås tilldelas aktierna, om inte sker ingen tilldelning.

Årsstämman beslöt vidare att införa ett nytt aktieslag benämnt C-aktier. C-aktier ska kunna omvandlas till stamaktier på begäran av styrelsen. För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Programmet, bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om en riktad emission av högst 3 120 000  C-aktier till Nordea Bank AB (publ) samt besluta om att återköpa aktierna. Vidare beslutades det att C-aktierna som TradeDoubler återköpt, efter omvandling till stamaktier, ska kunna överlåtas till deltagarna i enlighet med Programmet.

Slutligen beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att i anledning av med Programmet under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 475 000 aktier, som inte behövs för bolagets övriga utestående incitamentsprogram, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter och kostnaden för återköp av C-aktier.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com

Stockholm den 6 maj, 2015
TradeDoubler AB (publ.)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015 klockan 12:45.

För ytterligare information, kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com
Tomas Ljunglöf, CFO Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: tomas.ljunglof@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download