Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 februari 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr., Stockholm. Registreringen börjar kl. 09.30.

A.             Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska (i) vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) fredagen den 29 januari 2016 samt (ii) anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast fredagen den 29 januari 2016.

Anmälan ska ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr., 113 56 Stockholm eller per e-post bolagsstamma@tradedoubler.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt eventuellt antal biträden samt, i förekommande fall, ställföreträdare. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 29 januari 2016. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid före fredagen den 29 januari 2016 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till stämman totalt
42 807 449 stamaktier samt 3 120 000 C-aktier, vardera med en röst per aktie, varav bolaget själv innehar 475 000 egna stamaktier och 3 120 000 egna C-aktier.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

B.              Ärenden på den extra bolagsstämman

B.1           Förslag till dagordning

1.              Stämmans öppnande.

2.              Val av ordförande vid stämman.

3.              Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.              Godkännande av dagordning.

5.              Val av en eller två justeringsmän.

6.              Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.              Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

8.              Fastställande av arvode till styrelse.

9.              Val av styrelseledamöter.

10.           Val av styrelsens ordförande.

11.           Stämmans avslutande.

B.2           Förslag till beslut

Stämman har sammankallats på begäran av bolagets största aktieägare Reworld Media S.A. med ett innehav om 13 756 554 aktier i bolaget (motsvarande 29,95 procent av aktierna och rösterna).

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår Reworld Media S.A.  Sören Lindström, Hannes Snellman Advokatbyrå.

Punkt 7-10 – Val av styrelse samt arvode till styrelse

Reworld Media kommer att presentera sitt förslag avseende punkterna 7-10 i ett separat pressmeddelande före den extra bolagsstämman.

C.              Övrigt

Fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga före stämman på bolagets huvudkontor samt i elektroniskt format på bolagets webbplats www.tradedoubler.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________________

Styrelsen
Stockholm i januari 2016
TradeDoubler AB (publ)

För mer information, kontakta:
Gautier Normand, ledamot av styrelsen i TradeDoubler AB
Tel: +33 (0)610 17 67 17
gnormand@reworldmedia.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download