Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr., Stockholm. Registreringen börjar kl. 16.30.

A. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) tisdagen den 28 april 2015 samt (ii) anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast tisdagen den 28 april 2015.

Anmälan ska ske antingen per brev till TradeDoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr., 113 56 Stockholm eller per e-post bolagsstamma@tradedoubler.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt eventuellt antal biträden samt, i förekommande fall, ställföreträdare. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på TradeDoublers webbplats, www.tradedoubler.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast tisdagen den 28 april 2015. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid före tisdagen den 28 april 2015 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt
42 807 449 aktier med en röst per aktie, varav bolaget själv innehar 475 000 egna aktier.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottets och valberedningens respektive ordförandes redogörelse för arbetet i ersättningsutskottet och valberedningen.

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman.

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

13. Val av styrelseledamöter.

14. Val av styrelsens ordförande.

15. Val av revisor.

16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2016.

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram, innefattande:

a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram,

b) ändring av bolagsordningen,

c) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier,

d) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier,

e) överlåtelse av stamaktier för leverans under incitamentsprogrammet, och

f) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av incitamentsprogrammet.

19. Övriga frågor.

20. Stämmans avslutande.

B.2 Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen Sören Lindström, Hannes Snellman Advokatbyrå.

Punkt 10 b) – Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 11-15 – Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisor m.m.
Valberedningen har fram till och med den 31 mars 2015 bestått av Thomas Bill utsedd av Monterro 1 AB (ordförande), Henrik Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden samt Peter Larsson, styrelsens ordförande. Från och med den 1 april 2015 har Thomas Bill ersatts av Gautier Normand (utsedd av den nya storägaren Reworld Media) som ordförande.

Mot bakgrund av att Bolaget för en kort tid sedan fick en ny storägare, och med hänvisning till ovan beskrivna förändring i valberedningens sammansättning, har valberedningen beslutat att dra tillbaka det förslag avseende styrelsesammansättning som offentliggjordes genom pressmeddelande den 23 februari 2015. Valberedningen har vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte färdigställt något nytt förslag avseende styrelsesammansättning samt arvoden (punkterna 11-14) varför förslag i dessa frågor kommer att offentliggöras separat vid ett senare tillfälle före årsstämman.

Valberedningen har föreslagit årsstämman följande:

– att arvode till revisorerna ska utgå enligt fastställd räkning; samt

– att EY AB väljs till revisor (för ett år). Om stämman beslutar i enlighet med förslaget avses auktoriserade revisorn Marine Gesien bli utsedd som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om valberedning inför årsstämman 2016

Valberedningen föreslår i huvudsak följande beträffande bolagets nomineringsprocess.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter; en ledamot som utsetts av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2015 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman,

b) förslag till styrelse,

c) förslag till styrelseordförande,

d) förslag till revisor,

e) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,

f) förslag till arvode till bolagets revisor, och

g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2017.

Punkt 17 – Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär sammanfattningsvis att ersättningen ska vara konkurrenskraftig så att bolaget ska kunna rekrytera, motivera och behålla skickliga medarbetare. Den individuella ersättningen ska baseras på medarbetarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

Den totala ersättningen bör baseras på fyra huvuddelar; fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och långsiktiga incitamentsprogram.

Rörlig ersättning ska vara marknadsmässig och premiera tillväxt, rörelseresultat och verka koncernsammanhållande. Den bör vara baserad på i förhand bestämda mätbara mål, såväl kvantitativa som kvalitativa och skriftligen överenskomna med den anställde. Utfallet för den rörliga ersättningen ska ha en övre gräns, normalt högst 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen anser att långsiktiga incitamentsprogram är en viktig del i den långsiktiga ersättningsstrategin. Styrelsen har för avsikt att föreslå att bolaget ska erbjuda bolagsledningen och andra nyckelpersoner att delta i ett långsiktigt aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Styrelsen anser att ett sådant program bland annat bör förutsätta en fortsatt anställning i koncernen. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska godkännas av bolagsstämma.

Frågor rörande anställningsvillkor för verkställande direktören bestäms av styrelsen. Verkställande direktören fastställer anställningsvillkor för övriga i bolagsledningen efter godkännande från ersättningsutskottet.

Styrelsen eller ersättningsutskottet får avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 18 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett aktiekursrelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom TradeDoubler-koncernen i enlighet med punkterna 18(a)-18(f) nedan. Samtliga beslut är villkorade av varandra och föreslås därför antas som ett enda beslut.

Punkt 18(a) – Antagande av incitamentsprogram

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett nytt aktiekursrelaterat incitamentsprogram (”Programmet”). Programmet föreslås omfatta sammanlagt cirka 20-25 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i TradeDoubler-koncernen.

Villkor

Programdeltagarna måste avstå sin rätt till rörlig kontantersättning under den treårsperiod som Programmet löper. Tilldelning i Programmet förutsätter att aktiekursen, inklusive utdelningar, i TradeDoubler ökar med mer än 100 procent under den mätperiod som börjar den 1 juni 2015 och avslutas den 31 maj 2018 (”Mätperioden”). Om målet uppnås tilldelas aktierna, om inte sker ingen tilldelning. En ännu högre aktiekursökning medför inte någon ökad tilldelning.  Beräkningen ska baseras på en jämförelse av den betalda snittkursen för aktien på Nasdaq Stockholm under den tremånadersperiod som löper före den 1 juni 2015 och den tremånadersperiod som löper före den 31 maj 2018. För tilldelning av aktier krävs vidare, med vissa undantag 1, att anställningen inom TradeDoubler-koncernen förelegat under hela Mätperioden.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt vid leverans av aktier till deltagare i Sverige istället kontantavräkna viss del för att täcka deltagarens skatt.

Vidare kan antalet aktier som omfattas av förslaget komma att omräknas av styrelsen på grund av förändringar i kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

För det fall ett kontrollägarskifte 2 inträffar i TradeDoubler under Mätperioden krävs inte att aktiekursen har ökat med 100 procent för att tilldelning ska kunna ske. Hänsyn ska tas till hur stor andel av Mätperioden som förlöpt innan kontrollägarskiftet inträffar. Detta innebär till exempel att om kontrollägarskifte sker den 31 december 2016 och om aktiekursen vid den tidpunkten har ökat med mer än 50 procent (beräkningen ska baseras på en jämförelse av den betalda snittkursen för aktien på Nasdaq Stockholm under den tremånadersperiod som löper före den 1 juni 2015 och den tremånadersperiod som löper före tidpunkten för kontrollägarskiftet) ska deltagarna ha rätt till full tilldelning under Programmet. För det fall det inte finns rimlig likviditet i aktien ska deltagarna kompenseras med kontant ersättning motsvarande värdet på de aktier deltagaren skulle ha rätt till.

1 Om deltagare säger upp sig under Mätperioden upphör all rätt till tilldelning under Programmet. Om arbetsgivaren säger upp deltagaren före den 1 januari 2017 upphör all rätt till tilldelning under Programmet. Om arbetsgivaren säger upp deltagaren efter den 31 december 2016 för annan anledning än grov misskötsel, eller om anställningen avslutas på grund av deltagarens invaliditet, pension eller död, ska deltagren behålla rätt till tilldelning proportionerligt i förhållande till den del av Mätperioden som deltagaren varit anställd.

2 Förändringar i ägarstrukturen som innebär att en enskild aktieägare, direkt eller indirekt, kontrollerar mer än 50 procent av aktierna bolaget.

Fördelning

Programmet föreslås omfatta högst 2 400 000 aktier. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Programmet att omfatta maximalt följande antal aktier för de olika kategorierna:

  • verkställande direktören för TradeDoubler kan vederlagsfritt tilldelas högst 620 000 aktier i Programmet; och
  • koncernledningen, ej innefattande verkställande direktören, kan vederlagsfritt tilldelas högst 300 000 aktier per person i Programmet.

Kostnader och utspädning

Givet att aktiepriset fördubblas från dagens cirka 7,50 kronor per aktie, uppskattar styrelsen att totala redovisningsmässiga kostnaden under Programmets löptid kommer att uppgå till omkring 11,2 miljoner kronor, varav omkring 7,9 miljoner kronor avser sociala avgifter. Kostnaderna, exklusive sociala avgifter fastställs då Programmet lanseras och påverkas inte av framtida utveckling av aktiepriset. Den maximala utspädningen uppgår till högst 6,9 procent vad gäller utestående aktier och röster.

En detaljerad redovisning av Programmets omfattning, kostnaderna och effekten på viktiga nyckeltal kommer att presenteras i det fullständiga förslaget.

Leverans av aktier i enlighet med Programmet

För att säkerställa levererans av aktier till deltagare enligt Programmet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen varigenom ett nytt aktieslag, C-aktier, införs i enlighet med punkten 18(b) nedan, bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad nyemission av 3 120 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 18(c), samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från Nordea Bank AB (publ) i enlighet med punkten 18(d).

Motiv för förslaget

Syftet med Programmet är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal i koncernen. Programmet är baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare. Genom att knyta anställdas belöning till TradeDoublers aktiekursutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Programmet kommer att få en positiv effekt på TradeDoublers framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både bolaget och aktieägarna.

Beredning av förslaget

Programmet har utarbetats av TradeDoublers ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Programmet har behandlats vid styrelsesammanträden under de första månaderna 2015.

Ovanstående förslag stöds av bolagets större aktieägare.

Utestående incitamentsprogram i TradeDoubler

För en beskrivning av bolagets pågående aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not K6 i TradeDoublers årsredovisning för 2014 samt bolagets webbplats http://financials.tradedoubler.com/sv/bolagsstyrning/Bolagsstamma/.

Punkt 18(b) – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 5 innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt C-aktier. C-aktier får utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet och ska inte berättiga till vinstutdelning. C-aktier ska kunna omvandlas till stamaktier på begäran av styrelsen. Sedvanlig bestämmelse om primär respektive subsidiär företrädesrätt vid kontantemission ska även gälla för C-aktier. C-aktier ska vara inlösenbara och medföra begränsad rätt till tillgångar vid bolagets upplösning, motsvarande aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av en procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikvid.

Föreslagen ny lydelse av § 5:

Bolaget skall ha lägst 22 500 000 och högst 90 000 000 aktier.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 90 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 90 000 000.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 30 dagar fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, skall ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera aktier endast stamaktier eller C-aktier mot annan betalning än apportegendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Inlösenbeloppet per C-aktie skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktie som innehas av bolaget skall på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Punkt 18(c)- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma öka TradeDoublers aktiekapital med högst 1 248 000 kronor genom nyemission av högst 3 120 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 40 öre. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Programmet.

Punkt 18(d) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande lägst 40 öre och högst 42 öre per aktie. Betalning av förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Programmet.

För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18(e)- Överlåtelse av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som innehas av TradeDoubler, efter omvandling till stamaktier vederlagsfritt kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Programmets villkor.

Punkt 18(f) – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i anledning av Programmet

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att i anledning av Programmet under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 475 000 aktier, som inte behövs för bolagets övriga utestående incitamentsprogram, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter och kostnaden för återköp av C-aktier. Överlåtelse får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av de regler som följer av börsens regler.

Majoritetskrav för beslut under punkten 18

För giltigt beslut enligt punkten 18 krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

C. Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tisdagen den 14 april 2015 finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt i elektroniskt format på bolagets webbplats www.tradedoubler.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________________

Styrelsen

Stockholm i april 2015

TradeDoubler AB (publ)

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till ett av de mest framgångsrika paneuropeiska företag inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 115 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download