Tredje kvartalet, Juli – September 2022

 • Totala intäkter uppgick till 389 (317) MSEK, en ökning med 23% eller med 19% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 80 (67) MSEK, en ökning med 20% eller med 16% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,6% (21,0). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 62 (52) MSEK, en ökning med 20%, eller 17% justerat för valutakurseffekter. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 15 (13) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 18 (15) MSEK.
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 7 (7) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9 (15) MSEK. 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,05 (0,00) SEK
   

Delårsperioden, Januari – September 2022

 • Totala intäkter uppgick till 1 176 (1 007) MSEK, en ökning med 17% eller med 13% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
 • Bruttoresultatet uppgick till 244 (202) MSEK, en ökning med 21% eller med 17% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,8% (20,0). 
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 188 (155) MSEK, en ökning med 21%, eller 18% justerat för valutakurseffekter. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 53 (43) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 56 (47) MSEK.
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 23 (22) MSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 (10) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 78 (78) MSEK vid utgången av kvartalet. Nettokassan uppgår till -15 (-37) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,32 (0,34) SEK.
 • Under första kvartalet förvärvade Tradedoubler cirka 30 % av aktierna i onlinevideoshoppingföretaget Onbaz, ett svenskt nystartat teknologiföretag. Köp- och partnerskapsavtalet som tecknats med Onbaz kommer att ge gruppen tillgång till teknologier som kompletterar och utökar dess nuvarande erbjudande och produkter inom den växande marknaden för influencer marketing.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Tradedoublers verksamhet fortsatte att utvecklas i samma takt som tidigare kvartal och ökade tillochmed en aning i 2022-års tredje kvartal.

Totala intäkter i det tredje kvartalet ökade med 19%, bruttoresultatet ökade med 16% och EBITDA var 18 MSEK, alla nyckeltal på valutajusterad jämförelse och utan förändringsrelaterade poster.

Skälen till våra goda resultat, trots utmanande makroekonomiska omständigheter, är Tradedoublers produktportfölj samt expertis, anda och energi hos våra team på marknaderna.

Tradedoubler erbjuder nu en komplett uppsättning lösningar och teknologi inom prestationsbaserad marknadsföring, med kärnan i affiliate-marknadsföring och de nya erbjudandena Metapic, Grow och Appiness som har vuxit substantiellt under året.

Med denna produktportfölj kan vi koppla våra kunder till relevanta trafikkällor och växa deras verksamhet med vår expertis och passion för att skapa meningsfulla resultat. Vi vinner relevanta nya kunder samtidigt som vi förlorar väldigt få.

Det är särskilt glädjande att se goda tillväxttakt i alla Tradedoublers produkter och i alla regioner.
Ökningen av operativa kostnader jämfört med föregående år är kopplad till investeringar i vår produktplattform och i tillväxtområdena Metapic, Grow och Appiness.

Under de kommande kvartalen kommer vi att fortsätta bygga vidare på vår marknadsposition och produktportfölj. Med dessa tillgångar kommer vi att kunna fortsätta vårt uppdrag att växa våra kunders och partners verksamhet med meningsfulla resultat för alla intressenter. Vi tycker mycket om det vi gör och fortsätter vårt uppdrag med passion och mod. Jag ser fram emot ditt fortsatta sällskap på denna resa.
 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download