Viktiga produktlanseringar stödjer ny positionering

Tredje kvartalet juli – september 2015 

 • Nettoomsättningen uppgick till 378 (424) MSEK, en minskning med 11% eller 16% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 79 (91) MSEK, en minskning med 13% eller 17% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster var 20,9% (21,4). Nedgången förklarades främst av prispress inom affiliate.
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 82 (79) MSEK, en uppgång med 4% eller 1% justerat för FX-förändringar.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 (18) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -3 (12) MSEK.
 • Aktiverade utgifter uppgick till 8 (3) MSEK. Ökningen berodde främst på ökad produktutveckling i enlighet med strategin.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,40 (0,12) SEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten var -7 (30) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar uppgick till 310 (410) MSEK. Nettokassan minskade med 13 MSEK under tredje kvartalet till 64 MSEK.
 • Som tidigare kommunicerats, påverkar förlusten av en stor internationell kund nettoomsättningen negativt under 2015. Tredje kvartalets intäkter och bruttovinst har påverkats materiellt av detta.
 • En nyemission av totalt 3 120 000 C-aktier, relaterad till ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, genomfördes i enlighet med beslut fattat på årsstämman.

Delårsperioden januari – september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 224 (1 280) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var nettoomsättningen 1 229 (1 280) MSEK, en nedgång med 4% eller 10% justerat för FX-förändringar.
 • Bruttoresultatet exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 252 (283) MSEK, en minskning med 11% eller 16% justerat för FX-förändringar. Bruttomarginalen exklusive förändringsrelaterade poster uppgick till 20,5% (22,1).
 • Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 258 (255). Detta var en ökning med 1% eller en minskning med 4% justerat för FX-förändringar.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -20 (21) MSEK. Exklusive förändringsrelaterade poster var EBITDA -6 (28) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till ‑37 (-88) MSEK.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till ‑1,16 (-0,15) SEK.
 • Tradedoubler slutförde den nordiska regionstrukturen och stängde sitt kontor i Norge med begränsade avvecklingskostnader.
 • Det tyska teknikföretaget Adnologies förvärvades för att stödja den nya strategin. Påverkan på resultatet och kassaflödet var begränsad.
 • Franska mediaföretaget Reworld Media S.A. köpte 19,1% av bolagets utestående aktier, främst från Monterro 1A AB, och blev därmed största ägare i Tradedoubler.
 • Bertil Lundell som anställdes som CTO i januari 2015 lämnade bolaget i juni.
FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEK Jul-sep 2015 Jul-sep 2014   Förändr %      Jan-sep 2015 Jan-sep 2014   Förändr %        Helår 2014
Nettoomsättning exklusive förändringsrelaterade poster378424-10,8%1 2291 280-4,0%1 743
Bruttoresultat exklusive förändringsrelaterade poster7991-13,1%252283-11,0%379
Bruttomarginal 20,9%21,4%20,5%22,1%21,7%
Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar och förändringsrel. kostnader-82-794,0%-258-2551,0%-339
EBITDA exklusive förändringsrelaterade poster-312-628-121,0%39
EBITDA-marginal -0,8%2,9%-0,5%2,2%2,3%
Förändringsrelaterade poster 1)06-14-6-20
EBITDA-318-116,3%-2021-190,9%20
Nedskrivning goodwill0000-60
Rörelseresultat (EBIT)-913-385-63
Resultat efter skatt-175-49-6-82
Nettoinvesteringar icke-finansiella anläggningstillgångar (CAPEX)-8-3-28-11-17
Kassaflöde från den löpande verksamheten-730-37-88-110
Kortfristiga placeringar och likvida medel, vid periodens utgång310410310410372
Nettokassa 2), vid periodens utgång6416564165126
1) Se sid 7 för mer information angående förändringsrelaterade poster
2) Kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder


VD Matthias Stadelmeyers kommentar till 
rapporten för tredje kvartalet 2015

”Under tredje kvartalet minskade bruttoresultatet i vår kärnverksamhet Performance Marketing, exklusive effekten av förlusten av en större internationell kund, ungefär i linje med trenden under föregående kvartal. Utvecklingen på olika marknader varierade dock väsentligt, dels på grund av underliggande marknadstrender samt vår egen prestation. Under tredje kvartalet såg vi goda resultat, framför allt i Sverige och Polen, som båda ökade sin bruttovinst mot föregående år i lokal valuta, medan Frankrike och Schweiz hade betydande utmaningar.

Vi fortsätter att göra tydliga framsteg när det gäller utvecklingen av nya lösningar som möjliggör en utökning av vår adresserbara marknad. Sedan augusti har vår nya lösning inom prestationsbaserad marknadsföring varit igång i Tyskland, Sverige, Spanien och Italien. Ett tiotal dedikerade medarbetare i dessa marknader fokuserar uteslutande på detta. I slutet av oktober testade 20 kunder denna betaprodukt med lovande resultat avseende både antal klick och konverteringsgrad. Vi förfinar vårt erbjudande successivt och utökar det med fler kunder och kommer att lansera en komplett kommersiell produkt under första halvåret 2016.

Under det tredje kvartalet lanserade vi Cookieless Tracking och under oktober lanserades User Journey-rapportering inom vårt ledande business-intelligence-verktyg ADAPT. Cookieless Tracking ökar noggrannheten och tillförlitligheten i vår spårning, vilket garanterar de bästa resultaten för våra kunder. User Journey-rapportering är en banbrytande ny lösning som gör det möjligt för våra kunder att optimera sina digitala marknadsföringsaktiviteter och därigenom generera en högre avkastning. Inget annat bolag inom prestationsbaserad marknadsföring kan för närvarande leverera en så detaljerad inblick i kunders online-beteende.

Dessa produktlanseringar kommer skapa smartare resultat för våra kunder och tillsammans med en förstärkt säljorganisation, förbättra resultatet för Tradedoubler.”

Presentation

Delårsrapporten presenteras i samband med en telefonkonferens den 12 november 2015 kl. 10.00. För att ta del av presentationen ring (SE) +46 8 566 426 61, (UK) +44 203 428 14 10 eller (US) +1 646 502 51 17. Presentationen kan även följas via webblänk på webbsidan: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Övrig information

Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 12 november 2015 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2014 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download