Första kvartalet januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 306 (288) MSEK. en ökning med 7% eller 2% FX-justerat.
  • Bruttoresultatet uppgick till 66 (65) MSEK, en ökning med 1% eller en minskning med 3% FX-justerat. Bruttomarginalen var 21,5% (22,6).
  • Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 53 (58) MSEK, en minskning med 9% eller 11% FX-justerat.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 (8) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 13 (8) MSEK.
  • Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (4) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 (-18) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 33 (48) MSEK vid utgången av första kvartalet. Nettokassan minskade med 12 MSEK under första kvartalet till -77 MSEK.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,05 (-0,08) SEK.
  • Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal. Omräkningen har påverkat periodens EBITDA med 3,9 MSEK, resultatet med -0,2 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten med 3,7 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten med -3,7 MSEK. Balansomslutningen har påverkats med 41 MSEK. Jämförelsesiffror har inte omräknats.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar 

”Tradedoublers resultat under första kvartalet 2019 är enligt våra förväntningar och visar på fortsatt positiv utveckling i vår verksamhet.

Tillväxten i nettoomsättning förbättrades till 7% jämfört med föregående år och följer utvecklingen under de senaste fyra kvartalen där vi kontinuerligt förbättrat nettoomsättningstillväxten från -14% i Q1 2018 till -8% i Q2, -2% i Q3, 5% i Q4 och nu 7% i Q1 2019 (alla icke-valutajusterade). Bidragande anledningar till tillväxten i nettoomsättning är att vi vunnit nya kunder och det faktum att vi vunnit mer affärer än vi förlorat.

På grund av förändringar i kundportföljen och relaterade förändringar i produktmixen minskade bruttomarginalen till 21,5% och tillväxten i bruttoresultat var därför mindre än tillväxten i nettoomsättning.

Kostnaderna ligger på samma nivå som under de senaste kvartalen, men lägre än i första kvartalet 2018, vilket resulterar i en EBITDA på 13 MSEK och en förbättrad EBITDA-marginal på 4,3%. EBITDA har påverkats positivt av förändringen av rapporterings-standard till IFRS 16, utan justering för IFRS 16 uppgår EBITDA till 9,4 MSEK, vilket är en ökning med 10% jämfört med första kvartalet föregående år.

Som tidigare meddelats lanserade vi den 20 mars ett helt omdesignat publisher-gränssnitt och vi har fått mycket positiv feedback från marknaden kring dess användar-vänlighet och funktionalitet. Eftersom alla nya gränssnitt är API-baserade kan vi nu utveckla nya funktioner agilt och snabbare och vi har redan lanserat ytterligare nya funktioner som hjälper både oss och våra partners att driva tillväxt.

Alla affärsområden utvecklas enligt plan och vi fortsätter att kontinuerligt förbättra vår verksamhet genom att skapa tillväxt för våra kunder och partners.”


Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Share this on:

Download the full report

Download