Andra kvartalet, April – Juni 2023

•    Totala intäkter uppgick till 469 (383) MSEK, en ökning med 22% eller med 13% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 

•    Bruttoresultatet uppgick till 100 (81) MSEK, en ökning med 22% eller med 13% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,2% (21,2). 

•    Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 82 (64) MSEK, en ökning med 28%, eller 21% justerat för valutakurseffekter. 

•    Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 (16) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 18 (17) MSEK.

•    Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 9 (7) MSEK. 

•    Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 (11) MSEK. 

•    Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,03 (0,08) SEK

Delårsperioden, Januari – Juni 2023    

•    Totala intäkter uppgick till 928 (787) MSEK, en ökning med 18% eller med 11% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 

•    Bruttoresultatet uppgick till 198 (164) MSEK, en ökning med 21% eller med 13% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,3% (20,8). 

•    Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 156 (125) MSEK, en ökning med 24%, eller 19% justerat för valutakurseffekter. 

•    Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 41 (38) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 42 (39) MSEK.

•    Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 17 (14) MSEK. 

•    Kassaflödet från den löpande verksamheten var 28 (19) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 64 (85) MSEK vid utgången av kvartalet. Nettokassan uppgår till -23 (-6) MSEK.

•    Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,13 (0,27) SEK.

•    Under det andra kvartalet förvärvade Tradeoubler det Berlinbaserade bolaget Kaha GmbH som är verksamma inom teknologi i influensersfären. Förvärvet har påverkat goodwill med 56 MSEK och kassaflödet med -21 MSEK.
 

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Under andra kvartalet fortsatte den positiva trenden för vår verksamhet från de senaste kvartalen när vi fortsätter att utveckla vår verksamhet för framtiden och förvandla företaget till en Performance marketing group.

I andra kvartalet växte intäkter och bruttoresultat 13 procent på valutajusterad jämförelse. EBITDA var 17 MSEK, i linje med föregående år. Bruttomarginalen är stabil på 21,2 procent medan EBITDA marginalen minskade till 3,7%. Minskningen av EBITDA marginalen är direkt länkat till investeringar inom nya produkter. Minskningen av nettokassan till -23 är länkat till förvärvet av KAHA GmbH med sin link-in-bio solution zezam, samt timingeffekter i rörelsekapitalet. 

Regioner & Produkter
Vi kunde fortsätta att växa vår verksamhet i alla Tradedoubler-regioner. Norden, där vi har en stark marknadsposition, utvecklades bäst igen. De var först med att lansera Metapic och ligger därför ett steg före i utvecklingen av denna affärslinje. DACH-regionen visar en nedgång i intäkter, men god tillväxt av bruttovinst och EBITDA. Vi körde kampanjer med lägre marginaler där förra året och inte längre. Frankrike & Benelux och regionen South med Italien och Spanien växte i linje med förväntningarna medan UK tog ett betydande steg framåt.
Alla Tradedoublers affärsområden, som är kärnverksamheten Affiliate Marketing, Grow (affiliate self-serve-plattform), Metapic (influencer marketing), Appiness (mobilkampanjer) och Cost-per-lead (CPL) växer. Metapic som har den högsta tillväxten och nästan fördubblade sin bruttovinst jämfört med förra året.

Förvärvet av KAHA GmbH
Förvärvet av KAHA GmbH, baserat i Berlin, Tyskland, med dess link-i-bio-teknologi zezam kommer att hjälpa oss att ytterligare expandera vår influencer marketing-verksamhet. zezam tillåter influencers att marknadsföra flera produkter permanent och på alla sociala medieplattformar. Med integrationen av zezam-tekniken i kampanjer som drivs av Metapic kan vi ge betydande värde till varumärken, kreatörer och shoppare:

•    För varumärken löser vi deras utmaning för kundförvärv genom att erbjuda en ny kanal för kunder att upptäcka sina produkter.
•    Kreatörer/influenser kan marknadsföra produkter utan krångel med att hantera lager eller uppfyllelse.
•    Konsumenter kan upptäcka nya produkter från människor de litar på, allt levererat i en sömlös köpupplevelse på sociala medier.
  
Vår vision är att generera mer intäkter för våra kunder än någon annan partner. Under det senaste kvartalet har vi gjort goda framsteg med att skapa ett prestationsmarknadsföringserbjudande som hjälper våra kunder att nå sina ambitiösa tillväxtmål.

Tradedoublers framgång möjliggörs endast av våra kollegors dedikation samt energi och engagemanget från våra intressenter, partners och kunder. Tack!

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2022 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download