Andra kvartalet, April – Juni 2022

 • Totala intäkter uppgick till 383 (333) MSEK, en ökning med 15% eller med 12% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 81 (67) MSEK, en ökning med 21% eller med 18% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 21,2% (20,2). 
   
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 64 (51) MSEK, en ökning med 27%, eller 24% justerat för valutakurseffekter. 
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 16 (16) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 17 (17) MSEK.
   
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 7 (7) MSEK. 
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10 (8) MSEK. 
   
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,08 (0,34) SEK

Delårsperioden, januari – juni 2022

 • Totala intäkter uppgick till 787 (690) MSEK, en ökning med 14% eller med 11% justerat för valutakurseffekter jämfört med samma period föregående år. 
   
 • Bruttoresultatet uppgick till 164 (135) MSEK, en ökning med 21% eller med 18% justerat för valutakurseffekter. Bruttomarginalen var 20,9% (19,6). 
   
 • Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 125 (103) MSEK, en ökning med 22%, eller 19% justerat för valutakurseffekter. 
   
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 38 (30) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 39 (32) MSEK.
   
 • Investeringar i immateriella tillgångar, i huvudsak relaterat till produktutveckling, uppgick till 14 (14) MSEK. 
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18 (-5) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 85 (55) MSEK vid utgången av kvartalet. Nettokassan uppgår till -6 (-59) MSEK.
   
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,27 (0,33) SEK.
   
 • Under första kvartalet förvärvade Tradedoubler cirka 30 % av aktierna i onlinevideoshoppingföretaget Onbaz, ett svenskt nystartat teknologiföretag. Köp- och partnerskapsavtalet som tecknats med Onbaz kommer att ge gruppen tillgång till teknologier som kompletterar och utökar dess nuvarande erbjudande och produkter inom den växande marknaden för influencer marketing.

VD Matthias Stadelmeyers kommentar

Tradedoublers verksamhet fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet 2022 och vi tog ytterligare steg i att realisera resultat från vår ändrade marknadsposition och produktportfölj.

Totala intäkter andra kvartalet ökade med 12%, bruttoresultatet ökade med 18% och EBITDA var 16 Mkr, alla nyckeltal på valutajusterad jämförelse och utan förändringsrelaterade poster.

Trots den makroekonomiska osäkerheten får vi mestadels positiva signaler från våra annonsörer och partners. Våra kunder har ambitiösa tillväxtmål och fortsätter att investera avsevärt i prestationsbaserad marknadsföring med hjälp av vår produktportfölj av affiliatemarknadsföring, influencer marketing genom varumärket Metapic, appinstallationskampanjer genom varumärket Appiness, och stödjande displaykampanjer för varumärkesmedvetenhet.

Metapic, Grow och Appiness fortsätter att öka sin andel i vår verksamhet och bidrar nu positivt till EBITDA-resultatet.

Vi ser också en positiv utveckling i många branschvertikaler. Resesegmentet har den högsta tillväxttakten och är på liknande nivåer som före covid-19.
Även om det finns vissa skillnader i utvecklingen av regionerna på grund av olika kundportföljer och marknadsmiljö, har vi solid tillväxttakt i alla regioner.

Ökningen av rörelsekostnaderna jämfört med föregående år är direkt kopplad till ökad affärsaktivitet samt investeringar i vår produktplattform och i tillväxtområdena Metapic, Grow och Appiness.

Under de kommande kvartalen kommer vi att fortsätta bygga vidare på vår marknadsposition och produktportfölj. Med dessa tillgångar kommer vi att kunna fortsätta vårt uppdrag att växa våra kunders och partners verksamhet med meningsfulla resultat för alla intressenter. Vi tycker mycket om det vi gör och fortsätter vårt uppdrag med passion och mod. Jag ser fram emot ditt fortsatta sällskap på denna resa.
 

Kontaktinformation

Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   
Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   
E-post: ir@tradedoubler.com

Övrig information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

Share this on:

Download the full report

Download