Den oberoende budkommittén för Tradedoubler AB rekommenderar aktieägarna i Tradedoubler att acceptera det kontanta offentliga uppköpserbjudandet från Reworld Media S.A. 

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén (“Budkommittén”) i Tradedoubler AB (publ) (“Tradedoubler” eller “Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler (”Takeover-reglerna”). 

Bakgrund 

Reworld Media S.A. (“Reworld”), ett franskt aktiebolag, har idag den 8 november 2018 genom pressmeddelande lämnat ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Tradedoubler att överlåta samtliga sina aktier till Reworld (”Erbjudandet”). Reworld erbjuder 3,17 kronor kontant per aktie i Tradedoubler motsvarande ett totalt värde för samtliga utestående aktier i Tradedoubler om 142,2 miljoner kronor [1]. Reworld är Tradedoublers största aktieägare med ett innehav om 13 756 554 aktier, motsvarande cirka 29,95 procent av aktierna i Tradedoubler. 

Erbjudandet innebär: 

en rabatt om cirka 27,6 procent jämfört med stängningskursen om 4,38 kronor för Tradedoublers aktie på Nasdaq Stockholm den 7 november 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; 

en rabatt om cirka 10,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 3,53 kronor för Tradedoublers aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 60 handelsdagarna fram till och med den 7 november 2018; och 

en premie om cirka 6,o procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 2,99 kronor för Tradedoublers aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 12 månaderna fram till och med den 7 november 2018. 

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 13 november 2018 och avslutas omkring den 11 december 2018. 

[1] Det totala värdet på Erbjudandet är baserat på 44 866 976 aktier, vilket motsvarar antalet utgivna aktier i Tradedoubler, 45 927 449 aktier, minus de 1 060 473 aktier som Bolaget själv innehar. 

Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor utan kommer att finansieras dels med tillgängliga resurser, dels genom en kreditfacilitet utställd av Reworlds finansieringsbank BNP Paribas. Erbjudandets fullföljande är inte föremål för några villkor, inte heller något villkor avseende lägsta acceptnivå. Vänligen se Reworlds pressmeddelande om Erbjudandet för ytterligare information. 

Reworld har inte begärt eller utfört någon due diligence-undersökning i samband med förberedelserna av Erbjudandet. Reworld har, utöver viss information från den delårsrapport som Bolaget offentliggjort idag, inte erhållit någon information som kan förväntas påverka priset på Bolagets aktier. 

Ordföranden i Tradedoublers styrelse, Pascal Chevalier, är VD och styrelseordförande i Reworld. Gautier Normand och Jérémy Parola är båda styrelseledamöter i Tradedoubler. Gautier Normand är också Reworlds vice VD och medgrundare, och Jérémy Parola är Reworlds digitala verksamhetschef. Pascal Chevalier, Gautier Normand och Jérémy Parola har således positioner i Reworld som innebär att de kan påverka Erbjudandets villkor. 

Pascal Chevalier, Gautier Normand och Jérémy Parola har mot bakgrund av ovanstående inte deltagit och kommer inte att delta i hanteringen av, eller beslut i anledning av, Erbjudandet. Detta innebär att Tradedoublers styrelse inte är beslutsför i frågor relaterade till Erbjudandet och styrelsen har därför inrättat en Budkommitté att fatta de beslut i anledning av Erbjudandet som annars hade ankommit på styrelsen att fatta. Budkommittén består av de oberoende styrelseledamöterna Erik Siekmann och Nils Carlsson. 

Eftersom Bolagets styrelse på grund av intressekonflikt inte är beslutför i frågor som rör Erbjudandet, har Budkommittén enligt punkt II.19 i Takeover-reglerna en rätt, men inte en skyldighet, att uttala sig om Erbjudandet. Vidare ska Budkommittén enligt samma regel och enligt punkt III.3 i Takeover-reglerna inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från en oberoende expert. 

Budkommittén har därför inhämtat ett värderingsutlåtande från Stockholm Corporate Finance AB, enligt vilket, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Tradedoubler. Värderingsutlåtandet bifogas som en bilaga till detta yttrande. 

Budkommittén har anlitat Kanter Advokatbyrå som legal rådgivare. 

Rekommendation 

Budkommitténs uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som Budkommittén har ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, den förväntade framtida utvecklingen av Bolaget och därtill relaterade möjligheter och risker. 

I utvärderingen av Erbjudandet har Budkommittén också analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används för att utvärdera bud på noterade bolag, däribland Tradedoublers värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara förvärv, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden på Nasdaq Stockholm, aktiemarknadens förväntningar på Bolaget samt Budkommitténs syn på Bolagets långsiktiga värde utifrån förväntade utdelningar och kassaflöden. 

Budkommittén anser att Tradedoubler har en vätetablerad och hållbar stategi för framtiden och Budkommittén har fullt förtroende för ledningens förmåga att genomföra Bolagets nuvarande uttalade strategi. Budkommittén är övertygad om att Reworld, med dess branscherfarenhet kombinerat med finansiella resurser och ett fokus på långsiktigt värdeskapande, har goda möjligheter att stödja Tradedoubler i genomförandet av sin strategi. Med Reworld som stärkt ägare har Tradedoubler möjlighet att fortsätta bygga vidare på Tradedoublers verksamhetsplattform. 

Budkommittén noterar att Erbjudandet innebär en rabatt om cirka 27,6 procent jämfört med stängningskursen om 4,38 kronor för Tradedoublers aktie på Nasdaq Stockholm den 7 november 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och en rabatt om cirka 10,2 procent och en premie om cirka 6,0 procent jämfört med de volymviktade genomsnittliga betalkurserna för Tradedoublers aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 60 handelsdagarna respektive 12 månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. 

Vidare har Budkommittén beaktat Stockholm Corporate Finance AB:s värderingsutlåtande, enligt vilket, baserat på de antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i Tradedoubler ur ett finansiellt perspektiv. 

Baserat på dessa övervägande anser Budkommittén att villkoren för Erbjudandet motsvarar Tradedoublers tillväxtmöjligheter, liksom de risker som är förknippade med dessa möjligheter. 

Mot denna bakgrund rekommenderar Budkommittén aktieägarna i Tradedoubler att acceptera Erbjudandet. 

Enligt Takeover-reglerna ska Budkommittén, med utgångspunkt i vad Reworld uttalat i pressmeddelande med Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Tradedoubler, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Reworlds strategiska planer för Tradedoubler och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Tradedoubler bedriver sin verksamhet. Reworld har därvid uttalat att: ”Reworld värdesätter kompetensen hos Tradedoublers ledning och anställda och har för avsikt att fortsätta att bevara de goda relationer som Tradedoubler har med sina anställda. Baserat på Reworlds kunskap om Tradedoubler och mot bakgrund av de nuvarande marknadsförhållandena avser Reworld inte att, som ett led i genomförandet av Erbjudandet, genomföra några väsentliga förändringar för ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Tradedoubler bedriver sin verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte heller medföra några väsentliga förändringar på de platser där Tradedoubler bedriver sin verksamhet.” Budkommittén utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har ingen anledning att inta en annan uppfattning. 

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol. 

Stockholm den 8 november 2018 

Tradedoubler AB (publ) Budkommittén 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Nils Carlsson, Budkommittén, tel: +46 76 644 77 00 

Denna information är sådan som Tradedoubler AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 8 november 2018, kl. 07:45. 

Om Tradedoubler 

Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 19 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestations-baserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg ADAPT. Några av Tradedoublers annonsörer är Accor, Microsoft Store, HP och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com 

Share this on:

Download the full press release

Download