2014-05-06

Idag höll TradeDoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.

Utdelning

Årsstämman fastställde den av styrelsen föreslagna utdelningen på 10 583 112,25 kronor (0,25 kronor per aktie). Avstämningsdag för utdelningen är den 9 maj 2014. Utdelningen beräknas bli utbetalad av Euroclear Sweden AB den 14 maj 2014.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om arvode till styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelse och revisorer

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Peter Larsson, Martin Ahrend, Thomas Bill, Martin Henricson och Mernosh Saatchi. Henrik Kvick, som i kallelsen föreslagits som ny ledamot, avböjde inval av hälsoskäl. Peter Larsson omvaldes till styrelsens ordförande. Simon Turner och Lars Sveder avböjde omval.

EY omvaldes som revisor för ett år, med Thomas Forslund som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2015

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014. Programmet innebär inrättandet av ett långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 omfattande maximalt 645 300 aktier (samt ytterligare maximalt 193 600 aktier som säkring för sociala avgifter) för upp till 17 nyckelpersoner inklusive verkställande direktören. Tilldelning av Prestationsaktier baseras på en genomsnittlig årlig procentuell ökning av vinst per aktie under räkenskapsåren 2014 till 2016, jämfört med räkenskapsåret 2013.

Bolaget har tidigare genomfört förvärv av 475 000 egna aktier. För att fullgöra åtaganden under Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 (inklusive sociala avgifter) föreslogs att 215 000 av dessa aktier används.  Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av maximalt 623 900 aktier, samt om överlåtelse av dessa och de 215 000 egna aktierna. Högst 645 300 aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014, medan högst 193 600 aktier, före årsstämman 2015, får överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, tillförordnad VD
Tel: +49 (0)89 2158 72 290, Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Tomas Ljunglöf, CFO
Tel: 073-378 01 54, Email: tomas.ljunglof@tradedoubler.com

ir@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 130 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download