Som en fortsättning på det åtgärdsprogram som sjösattes i november 2012 annonserar Tradedoubler nya åtgärder för att stärka förutsättningarna för lönsam tillväxt. 

För att bygga vidare på det framgångsrika åtgärdsprogram som bolaget initierade i november 2012, annonserar Tradedoubler en rad åtgärder för att ytterligare öka fokus på att leverera lösningar för prestationsbaserad marknadsföring på bolagets huvudmarknader.

Den nordiska verksamheten omstruktureras och kommer att drivas från Stockholm, vilket innebär att kontoren i Helsingfors och Köpenhamn stängs. Därutöver kommer samtliga kontor och centrala supportfunktioner ses över för att öka effektiviteten i organisationen. Åtgärderna innebär en reducering av antalet tjänster i hela verksamheten.

Under 2013 har kampanjverksamheten fortsatt att minska i linje med Tradedoublers strategiska inriktning. Som ett resultat av detta kommer samtliga kampanjaktiviteter integreras i affiliate-verksamheten, vilket ger ytterligare effektivitetsvinster.

Administrativa funktioner kommer i högre grad centraliseras till Tradedoublers kontor i Telford, Storbritannien.

Rob Wilson, Tradedoublers VD och koncernchef, kommenterar förändringarna:

“De åtgärder vi vidtar bygger på det omstruktureringsprogram som vi startade 2012. De gör det möjligt för oss att fokusera på kärnverksamheten, lösningar för prestationsbaserad marknadsföring, på våra nyckelmarknader i Europa för att leverera uthållig, lönsam tillväxt.”

Som en följd av åtgärdsprogrammet kommer Tradedoublers resultat för det fjärde kvartalet 2013 att belastas med omstruktureringskostnader uppgående till 22 Mkr, av vilket huvuddelen kommer att påverka kassaflödet för 2014. När åtgärderna är fullt genomförda innebär det en kostnadsbesparing om 55 Mkr på årsbasis med full effekt från andra halvåret 2014.

Utöver kostnaderna för åtgärdsprogrammet kommer Tradedoublers resultat för det fjärde kvartalet belastas med en nedskrivning av immateriella tillgångar hänförlig till administration och support som uppgår till ungefär 10 Mkr.

Tradedoubler emitterade nyligen ett obligationslån om 250 Mkr. Det kommer att möjliggöra för bolaget att stärka sin kärnverksamhet under 2014 genom att kapitalisera på sina starka positioner på huvudmarknaderna. I en kommentar till obligationslånet sa Rob Wilson, ”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för obligationen bland investerare. Den övertecknade emissionen stärker vår finansiella position ytterligare och är ett viktigt led i att långsiktigt förbättra förutsättningarna för expansion.”

Stockholm den 30 december 2013

Tradedoubler AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2013 klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:

Rob Wilson
VD och Koncernche
Telefon: +44 7500667587
E-mail: rob.wilson@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download