Skip to content

Finansiell översikt

Resultaträkningar i sammandrag

MSEK
201720162015
2014
2013
2012
Årets resultat
-10-50-190-8211-10
Nettoomsättning
11731 3441 624
1 733
2 001
2 308
Kostnad för sålda varor-913-1 042-1 292
-1 356
-1 546
-1 766
Bruttoresultat
260302
332
377
455
541
Försäljningskostnader-181-210-219
-217
-255
-343
Administrationskostnader-60-86-118
-119
-137
-160
Forsknings- och utvecklingskostnader-33-57-68
-44
-40
-39
Nedskrivning goodwill---72-60--
Rörelseresultat
-4-51
-145
-63
24
-
Finansiella intäkter152710
12
1
1
Finansiella kostnader-14-18-29
-32
-5
-1
Resultat före skatt
-3-43-164-8320-
Skatt-7-7-26--9-10

Balansräkningar i sammandrag

MSEK
20172016 2015
201420132012
Summa eget kapital och skulder718870
1 062
1 285
1 469
1 190
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar326325307381
424
408
Materiella anläggningstillgångar3
664610
Finansiella anläggningstillgångar555644
Aktier och andelar i övriga företag1111----
Uppskjutna skattefordringar18192248
40
36
Kundfordringar251261336422460519
Skattefordringar8812
19
7
12
Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 282528342136
Kortfristiga placeringar-4194255202-
Likvida medel69169253117305164
Summa tillgångar7188701 0621 2851 4691 190
Eget kapital och skulder
Totalt eget kapital206207248
441
507
488
Uppskjutna skatteskulder111755
Avsättningar111
1
1
1
Skulder till kreditinstitut-194247
246
245-
Villkorad tilläggsköpeskilling långfristig212----
Leverantörsskulder132314122221
Kortfristiga skulder till publishers258250302
372
451
403
Obligationslån133
Skatteskulder352
4
4
6
Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter100175246202235267
Villkorad tilläggsköpeskilling kortfristig23----