Skip to content

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Tradedoubler är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Tradedoublers aktie är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 2005.

Styrningen av Tradedoubler fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen samt den verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Styrelsen har valt att tillsammans hantera de uppgifter som enligt Koden och aktiebolagslagen faller på revisionsutskottet, men som också får hanteras av styrelsen i sin helhet. I övrigt har Tradedoubler tillämpat Koden utan avvikelser under 2017.

Bolagsstämman är Tradedoublers högsta beslutande organ. Där utövar aktieägarna sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Varje aktie motsvarar en röst. Aktieägarna informeras via Tradedoublers hemsida om sin rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

För mer information, se avsnittet Bolagsstyrning i Årsredovisningen.