Bolagsstyrning

Tradedoubler är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm.
Tradedoublers aktie är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 2005.
Styrningen av Tradedoubler fördelas mellan följande:

Aktieägare
 

på årsstämman

Styrelsen
 

Verkställande direktören och koncernledningen

i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsordning

Svensk kod för bolagsstyrning

(Koden)

Styrelsen har valt att tillsammans hantera de uppgifter som enligt Koden och aktiebolagslagen faller på revisionsutskottet, men som också får hanteras av styrelsen i sin helhet. I övrigt har Tradedoubler tillämpat Koden utan avvikelser under 2017.

Bolagsstämman är Tradedoublers högsta beslutande organ. Där utövar aktieägarna sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Varje aktie motsvarar en röst. Aktieägarna informeras via Tradedoublers hemsida om sin rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

För ytterligare information, se avsnitt Bolagsstyrning i årsredovisningen.

Styrelse

Tradedoublers styrelse är ytterst ansvarig för organisationen av Bolaget och ledningen av verksamheten. Styrelsen tar fram riktlinjer och instruktioner för verksamheten som i sin tur förvaltas av VD och koncernchef. Vidare säkerställer VD att styrelsen regelbundet uppdateras om händelser av betydelse för moderbolaget, inklusive affärsutveckling, resultat, finansiell ställning och likviditet i koncernen.

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fem (5) och högst nio (9) styrelseledamöter. Styrelsen väljs under en period från årsstämman där de valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Pascal Chevalier, född 1967

Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2015

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Utbildning: MBA från IAE Paris, examen i IT engineering från EPITDA.
Andra uppdrag: CEO och medgrundare av Reworld Media S.A., styrelseledamot och CEO för Sporever, styrelseledamot i 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group och Mobile Network Group.
Tidigare uppdrag: Pascal var tidigare ordförande i styrelsen i Netbooster (Alternext Paris ALNBT), Director för Prosodie i London (nu Cap Gemini) och ordförande i CPI Ventures styrelse.
Innehav: 0 aktier.

Gautier Normand, född 1978

Styrelseledamot sedan 2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Utbildning: Examen handelshögskola, Paris.
Andra uppdrag: COO och medgrundare i Reworld Media S.A., styrelseledamot i och vice VD Sporever.
Tidigare uppdrag: CEO för La Tribune, Head of Projects på NextRadio TV, Development Director på Axel Springer France och Media Sector Director på Deloitte.
Innehav: 0 aktier.

Jérémy Parola, född 1987

Styrelseledamot sedan 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.
Utbildning: Examen i marknadsföring från EDHEC Business School och mastersexamen i Communication, Marketing och Media Management från Celsa/La Sorbonne.
Andra uppdrag: Web Marketing Director at Reworld Media S.A.
Tidigare uppdrag: Business Development Manager på La Tribune.
Innehav: 0 aktier.

Erik Siekmann, född 1971

Styrelseledamot sedan 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
Utbildning: Studier i ekonomi vid Berlins tekniska högskola (TU Berlin).
Andra uppdrag: Grundare och CEO för Digital Forward GmbH, grundare och CEO för Daytona Ventures GmbH samt medgrundare och CEO för ESP-eSales Performance Marketing GmbH.
Tidigare uppdrag: Erik har tidigare varit CEO för Blume 2000 new media AG och CEO och medgrundare av Valentins GmbH.
Innehav: 0 aktier.

Bolagsledning

Den verkställande direktören tillika koncernchefen leder den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar och bistås av en koncernledning (bolagsledning) som består av tre personer.
Koncernledningen består av den verkställande direktören, Bolagets CFO (Chief Financial Officer) och CTO (Chief Technology Officer).

Matthias Stadelmeyer, född 1976

CEO sedan april 2014.

Utbildning: Studier inom Industrial Management och Engineering vid University of Applied Sciences i München.

Tidigare uppdrag: Matthias Stadelmeyer har innehaft flera ledande befattningar inom Tradedoubler såsom försäljningschef och chef för TD Technology i Tyskland, Regionschef för marknadsenheten DACH samt Vice President Sales. Matthias började sin karriär som teamledare för Online Marketing på CANCOM IT Systeme AG, i München.

Baserad: München
Innehav: 100 000 aktier

Viktor Wågström, född 1983

CFO sedan oktober 2016.

Utbildning: Examen i ekonomi från Stockholms universitet.

Tidigare uppdrag: Viktor anslöt till Tradedoubler i mars 2015 som koncernredovisningschef. Viktor har varit tillförordnad CFO sedan maj 2016 och i oktober 2016 fastställdes rollen permanent. Tidigare arbetade Viktor för Cision, ett internationellt PR mjukvaruföretag, i roller som Group Treasurer och Business Controller.

Baserad: Stockholm
Innehav: 20 000 aktier

François Pacot, född 1985

CTO sedan november 2017.

Utbildning: Studerat teknik på Telecom Bretagne i Frankrike och marknadsföring vid UCI i Kalifornien.

Tidigare uppdrag: François blev en del av Tradedoubler i december 2016 när koncernen förvärvade R-Advertising – ett e-postmarknadsföretag där han är CEO. Innan dess grundade François RoyalCactus, ett ledande socialt och mobilspelföretag.

 

Baserad: Aix-en-Provence, France
Innehav: 528 059 aktier

Valberedning

De har också till uppgift att förbereda ersättningar till styrelseledamöterna och styrelsens kommittéer.

Inför bolagsstämma där val av revisor ska hållas, förbereder valberedningen även kandidater för val av revisorer och beslut om arvoden till revisorer.

För mer information, kontakta:
Phone: +46 8 405 08 00, Email: ir@tradedoubler.com

Valberedning 2017/2018
Cédric Vincent (ordförande), representerande Reworld Media S.A.
Pascal Chevalier, styrelsens ordförande Yi Shi

Revisor

Ernst & Young utsågs av Tradedoubler vid årsstämman 2017 till revisorer för en period av ett år. Huvudansvarig revisor är Erik Sandström.

Ersättningar till revisorerna:
Ersättningar utbetalade till bolagets valda revisorer redovisas i not 7 i bolagets årsredovisning 2017.

Bolagsordning

Bolagets firma är TradeDoubler Aktiebolag. Bolaget skall vara publikt.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

Bolaget skall arbeta med konsulting, utveckling, implementering och försäljning av produkter, tjänster och mjukvaror inom områdena internet, extranet, e-commerce, management, marknadsföring och företagsprocesser, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 000 000 och högst 36 000 000 kronor.

Bolaget skall ha lägst 22 500 000 och högst 90 000 000 aktier.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 90 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 90 000 000.

Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 30 dagar fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, skall ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera aktier endast stamaktier eller C-aktier mot annan betalning än apportegendom, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

lnlösenbeloppet per C-aktie skall vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 30 dagar med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 30 dagar fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktie som innehas av bolaget skall på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Styrelsen skall bestå av lägst fyra (4) och högst nio (9) ledamöter.

Bolaget skall ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?