Súlad spoločnosti Tradedoubler s nariadením GDPR

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Všetky členské štáty EÚ majú teraz rovnaké právne znenie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Zámerom tohto nariadenia je poskytnúť jednotlivcom väčšiu kontrolu nad ich osobnými údajmi a zabezpečiť, aby organizácie mali pri zhromažďovaní osobných údajov zavedené vhodné procesy a systémy. Organizáciám, ktoré nedodržiavajú nariadenia o ochrane údajov, môžu byť uložené vysoké sankcie.

Niektoré základné zásady ochrany údajov

Zodpovednosť

Organizácie musia preukázať, že GDPR dodržiavajú.

Obmedzenie účelu

Osobné údaje sa nesmú používať spôsobom, ktorý nie je v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Informácie o účele by mali byť zrozumiteľné a ľahko dostupné.

Autorizácia

Prístup k osobným údajom môžu mať len tí, ktorí ho potrebujú údajom na plnenie svojich povinností, by mali mať prístup k nim. Ochrana osobných údajov už v štádiu návrhu a ochrana osobných údajov v štandardnom nastavení.

Ako spoločnosť Tradedoubler zabezpečuje súlad s GDPR

S pomocou externých odborníkov na GDPR sme aktualizovali našu dokumentáciu o osobných údajoch vrátane posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov a všetkých funkčných zásad. S našimi spracovateľmi údajov sme podpísali zmluvy o spracovaní údajov. Vydavatelia spoločnosti Tradedoubler sú našimi čiastkovými spracovateľmi a našu zmluvu s vydavateľmi sme prispôsobili GDPR. Naše zásady, dokumentácia GDPR, prístupy k osobným údajom, doby uchovávania a vybavovanie žiadostí od jednotlivcov (dotknutých osôb, inzerentov, vydavateľov, zamestnancov spoločnosti Tradedoubler a uchádzačov o zamestnanie) boli preskúmané a upravené tak, aby boli v súlade s GDPR. Všetci zamestnanci absolvovali školenie GDPR a bola vypracovaná štandardná príloha DPA pre našich inzerentov, ktorú nájdete nižšie.

Ak nesúhlasíte s upravenými podmienkami, musíte okamžite prestať používať naše služby

Vymenovaný DPO pre skupinu Tradedoubler

dpo@tradedoubler.com