Tradedoubler's general terms for AFFILIATE MARKETING NETWORK

1. Omvang en definities

1.1 Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten die door Tradedoubler worden aangeboden aan de Klant, en worden geaccepteerd door ondertekening van het Contract. De volgende definities worden gebruikt in deze voorwaarden:

AFFILIATE MARKETING NETWORKprogramma Het openbare partnerprogramma voor marketing en verkoop dat door Tradedoubler is opgezet voor de Klant.
Overeenkomst Het Contract, deze voorwaarden en de bijlagen.
Klant De entiteit die het Contract heeft bekrachtigd.
Klantinhoud Documentatie die eigendom is van de Klant, en die door de Klant wordt verstrekt aan Tradedoubler in verband met de Diensten, zoals logotypes en marketingmateriaal.
Contactpersoon Een persoon die wordt gespecificeerd in het Contract, in dienst bij of tewerkgesteld door de Klant met de bevoegdheid om te handelen namens de Klant met betrekking tot de Diensten, inclusief de bevoegdheid om een aanvraag om een Publisher in een AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma te worden, goed te keuren of af te wijzen, en om de samenwerking van de klant met een publisher te beëindigen.
Klantgegevens Informatie omtrent de Klant, zijn medewerkers en klanten, die wordt verstrekt aan Tradedoubler in verband met de Diensten.
Tradedoubler-documentatie Gegevens of documenten die door Tradedoubler worden verstrekt aan de Klant in verband met de levering van de Diensten.
Partij(en) Klant en Tradedoubler, individueel of collectief.
Publisher Een websitebeheerder die is goedgekeurd om lid te worden van het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma van de Klant.
Contract Het Contract die de belangrijkste commercials specificeert voor de diensten die door Tradedoubler worden geleverd aan de Klant, waaraan deze voorwaarden verbonden zijn.
Diensten De diensten die door Tradedoubler worden geleverd aan de Klant onder de voorwaarden van de Overeenkomst.
Tracking De technologie die is ontwikkeld door Tradedoubler en wordt gebruikt in het AFFILIATE MARKETING NETWORKprogramma om transacties te volgen.
Transactie De actie die de publisher en Tradedoubler recht geeft op een commissie, zoals gespecificeerd in het contract.

2. Contactpersoon

2.1 De klant benoemt ten minste één contactpersoon. De klant zorgt ervoor dat één contactpersoon beschikbaar is tijdens normale kantooruren. Een verandering met betrekking tot een contactpersoon moet terstond worden meegedeeld aan Tradedoubler.

3. Publishers

3.1 Tradedoubler betaalt Publishers namens de Klant en de vergoeding wordt betaald in overeenstemming met de modellen in de Bijlage “Publisher-betaalmodellen” en op basis van betaaltarieven die van tijd tot tijd van toepassing zijn.

3.2 De Klant heeft te allen tijde het recht om de betaaltarieven van een enkele Publisher te wijzigen, met een schriftelijke kennisgeving aan Tradedoubler van drie (3) werkdagen. De Klant mag echter geen wijzigingen aanbrengen die het Commissietarief en de Commissies van Tradedoubler kunnen verlagen (bijv. Het verwijderen van een publisher of type publishers uit het Partnerprogramma, het verkorten van de Cookieperiode voor transacties, attributie wijzigingen en het wijzigen van de keyword policy), zonder schriftelijk akkoord met Tradedoubler, 30 dagen voordat de wijziging van kracht kan worden. Bovendien zal de Klant het Commissietarief en de Cookieperiode tussen de Klant en de publisher met niet meer dan 20% verlagen in een periode van 30 dagen.

3.3 De Contactpersoon controleert aanvragen om een Publisher voor het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma te worden op de website van Tradedoubler ten minste twee keer per week. Afwijzing van een aanvraag om een Publisher te worden moet gebeuren binnen vier (4) dagen na de aanvraagdatum, anders wordt de aanvraag als geaccepteerd beschouwd. Als de Klant een aanvrager niet accepteert, voorziet de Klant Tradedoubler via email van een korte uitleg van de redenen daarvan, op verzoek van Tradedoubler. Als de Partijen zijn overeengekomen dat Tradedoubler de aanvragen namens de Klant beoordeelt, komen de Partijen schriftelijk een tarief overeen voor de dienst van het screenen van Publishers.

3.4 Tradedoubler stemt ermee in om informatie over het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma, inclusief voorwaarden zoals vergoeding voor Publishers, commissievoorwaarden en andere belangrijke voorwaarden, en links die nodig zijn voor het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma, beschikbaar te houden op de website van Tradedoubler, zodat Publishers toegang kunnen krijgen tot en zich kunnen aanmelden voor het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma.

3.5 De Klant stemt ermee in en begrijpt dat Tradedoubler contracten afsluit in eigen naam van Tradedoubler met individuen en rechtspersonen die lid willen worden van het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma. De Klant stemt er verder ook mee in en begrijpt ook dat Tradedoubler het absolute discretionaire recht heeft om aanvragers die een Publisher willen worden, af te wijzen, of om een Publisher te verwijderen van het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma.

3.6 De Klant kan te allen tijden verzoeken dat Tradedoubler de samenwerking met een enkele Publisher met onmiddellijke ingang beëindigt, wanneer deze Publisher in overtreding is van de Publisher overeenkomst. Het verzoek van een Klant om de samenwerking met een Publisher te beëindigen moet worden gedaan door een Contactpersoon via het systeem van Tradedoubler. Op verzoek van Tradedoubler voorziet de Klant Tradedoubler van een korte uitleg van de redenen voor de beëindiging.

4. Verplichtingen van de Klant

4.1 De Klant stemt ermee in om Tradedoubler te voorzien van alle informatie, ondersteuning en samenwerking die redelijkerwijze kan worden vereist om Tradedoubler in staat te stellen om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te voeren.

4.2 De Klant verplicht zich ertoe, volgens instructies en met behulp van Tradedoubler, om de Tracking te implementeren op de websites van de Klant die worden gedekt door deze Overeenkomst, inclusief alle mobiele versies van dergelijke websites en downloadbare mobiele applicaties, en begrijpt en erkent dat een correcte implementatie van Tracking noodzakelijk is voor de Diensten.

4.3 In het geval dat het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma niet is geïmplementeerd op de Startdatum (zoals gespecificeerd in de Dienstorder) en de vertraging niet te wijten is aan iets binnen de controle van Tradedoubler, zijn alle vaste tarieven zoals gespecificeerd in de Dienstorder verschuldigd vanaf de Startdatum. Als geen vaste tarieven zijn gespecificeerd in de Dienstorder, behoudt Tradedoubler zich het recht voor om een tarief te vorderen van EUR 200 per maand en AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma vanaf de Startdatum tot het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma is geïmplementeerd.

4.4 De Klant is alleen verantwoordelijk voor zijn website(s) en producten of diensten die worden verkocht op de website(s), en de inhoud en lay-out van het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma en de activiteiten daaronder, en de Klant zorgt voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant vrijwaart Tradedoubler van alle rechtszaken, vorderingen, gedingen en onkosten (inclusief redelijke juridische onkosten), schade of andere vorderingen voor compensatie van eender welke aard als gevolg van (i) de inhoud van het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma en/of de website(s) van de Klant; (ii) logotypes, banners, handelsmerken en andere hypermedialinks of ander materiaal dat door de Klant aan Tradedoubler is geleverd; (iii) de verkoop, distributie of marketing van producten of diensten op de website van de Klant; of (iv) schending van de Klant van deze Overeenkomst.

4.5 Tenzij anders overeengekomen promoot de Klant het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma op de homepage van zijn website met een link naar de website van Tradedoubler waar een mogelijke Publisher zich kan aanmelden.

4.6 De Klant is verantwoordelijk voor het opstellen van een omschrijving van zijn AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma die wordt gepubliceerd op de website van Tradedoubler, en de Klant is verantwoordelijk voor de omschrijving van het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma, inclusief maar niet beperkt tot de omschrijvingen van betaalmodellen aan Publishers.

4.7 De Klant stemt ermee in dat de Tracking te allen tijde live blijft staan gedurende de Overeenkomst en accepteert dat de tracking van Tradedoubler de enige maatstaf is voor de geldigheid van een Transactie.

4.8 Wanneer er wijzigingen worden doorgevoerd welke mogelijk invloed hebben op de tracking, dient de Klant Tradedoubler ten minste zeven (7) dagen van te voren te informeren. Als een actie van een Klant resulteert in het verwijderen of onbruikbaar maken van Tracking en Transacties daardoor niet worden bijgehouden, stemt de Klant ermee in om Publishers in het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma te vergoeden in overeenstemming met hun gemiddelde prestaties bij het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma gedurende de twee (2) weken vóór het Tracking-probleem. De Klant betaalt ook Commissie aan Tradedoubler over alle vergoedingen aan Publishers met betrekking tot gederfde inkomsten.

4.9 Tradedoubler kan het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma te allen tijde met onmiddellijke ingang verwijderen van de lijst van beschikbare AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma’s als Tracking-problemen of andere kwesties die Publishers benadelen, niet binnen zeven (7) dagen na schriftelijke kennisgeving ervan door de Klant worden opgelost.

4.10 Als de Klant een de-duplicatietechnologie wil invoeren in zijn AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma, geeft de Klant Tradedoubler een schriftelijke kennisgeving van drie (3) maanden om conflicterende trackingproblemen te voorkomen. Deze bepaling is niet van toepassing als de Klant op het moment van ondertekening van de Dienstorder al de-duplicatietechnologie heeft gebruikt en dit schriftelijk heeft doorgegeven aan Tradedoubler vóór ondertekening van de Dienstorder.

5. Facturering en Vooriutbetalingen

5.1 Tenzij vooruitbetaling is overeengekomen in de Dienstorder, factureert Tradedoubler de Klant maandelijks achteraf en wordt de betaling niet later dan vijftien (15) dagen na de factuurdatum voldaan.

5.2 Als vooruitbetaling is overeengekomen in de Dienstorder, is het volgende van toepassing:

  • Na afgifte van een factuur door Tradedoubler maakt de Klant het Vooruitbetalingssaldo (zoals gespecificeerd in de Dienstorder) over naar een vooruitbetalingsrekening van Tradedoubler. Tradedoubler kan het vereiste Vooruitbetalingssaldo herzien gebaseerd op het gebruik van de Klant van de Dienst en na redelijke kennisgeving aan de Klant.
  • Tradedoubler geeft facturen uit aan de Klant voor de aanvulling van de vooruitbetalingsrekening zoals hieronder uiteengezet, gebaseerd op het gebruik van de Klant van de Dienst en in redelijke intervallen.
  • Als het saldo van de vooruitbetalingsrekening lager is of lager lijkt te worden dan het bedrag gelijk aan 40% van het Vooruitbetalingssaldo (of een herziening daarvan), wordt een factuur automatisch uitgegeven aan de Klant voor een bedrag om de vooruitbetalingsrekening aan te vullen tot het niveau van het Vooruitbetalingssaldo.
  • Als het saldo van de vooruitbetalingsrekening niet wordt aangevuld tot het niveau van het Vooruitbetalingssaldo voor de vervaldatum van de factuur waarnaar hierboven wordt verwezen, heeft Tradedoubler het recht om het gebruik van de Klant van de Dienst te beëindigen en het resterende saldo terug te betalen aan de Klant na aftrek van de aan Tradedoubler of de Publishers verschuldigde tarieven.
  • Als, tijdens de periode voor betaling van bovenstaande factuur, het gebruik van de Klant van de Dienst zodanig is dat het resterende saldo van de vooruitbetalingsrekening hoogstwaarschijnlijk volledig wordt verbruikt, heeft Tradedoubler het recht om het gebruik van de Klant van de Dienst tijdelijk op te schorten tot het moment waarop de vooruitbetalingsrekening is aangevuld tot het niveau van het oorspronkelijke Vooruitbetalingssaldo. Als het saldo van de vooruitbetalingsrekening op eender welk moment is verbruikt of een niveau bereikt waarop het geld op de vooruitbetalingsrekening niet langer toekomstige commissies dekt, wordt de Dienst opgeschort.
  • Betalingen aan de vooruitbetalingsrekening moeten binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum worden voldaan

5.3 Als de Klant op eender welk moment verzuimt om op tijd en volledig te betalen, heeft Tradedoubler het recht om dagelijks rente in rekening te brengen over de verschuldigde bedragen, met een rentetarief van 8 procentpunten per jaar boven de basisrentevoet die door de Centrale Bank van Noorwegen wordt vastgesteld. Bovendien betaalt de Klant alle incassokosten, inclusief redelijke advocaatkosten en kosten in het geval dat een incassopoging of -actie is vereist om verschuldigde tarieven te innen. Als betaling van verschuldigde bedragen met meer dan dertig (30) dagen is vertraagd, behoudt Tradedoubler zich het recht voor om de Diensten tijdelijk te annuleren tot volledige betaling is ontvangen.

5.4 Alle bedragen die onder deze Overeenkomst moeten worden betaald, zijn exclusief BTW en andere accijnzen of belastingen die de Klant verschuldigd is (indien en voor zover van toepassing).

6. Reclassificatie van transacties

6.1 Binnen de periode die wordt gespecificeerd in de Dienstorder (Validatieperiode voor Transacties), geteld vanaf het moment waarop een Transactie wordt gegenereerd, kan de Klant, met behulp van de web-gebaseerde interface van Tradedoubler of door informatie aan Tradedoubler te sturen in een formaat dat is overeengekomen tussen de Partijen, een Transactie reclassificeren als ongeldig op basis van vooraf gedefinieerde redenen.

6.2 Binnen vijf (5) dagen na ontvangst van een redelijk verzoek om informatie met betrekking tot een als ongeldig verklaarde Transactie die door een Publisher werd ingediend via Tradedoubler, verplicht de Klant zich ertoe om de Publisher te voorzien van een uitleg met betrekking tot de reclassificatie/ongeldigverklaring en om de reclassificatie te bevestigen of om de classificatie opnieuw om te zetten naar geldig.

6.3 Als een Transactie niet wordt gereclassificeerd binnen de periode die wordt gespecificeerd in de Dienstorder, of als een aanvraag niet wordt behandeld zoals hierboven omschreven, wordt de Transactie automatisch als geldig beschouwd en is de Klant verplicht tot betaling van het toepasselijke Transactietarief aan Tradedoubler en de Publisher-commissie.

6.4 Tradedoubler heeft een proces ontwikkeld, waarmee Publisher een aanvraag voor niet gemeten sales kunnen invoeren in ons systeem. Wanneer een aanvraag is aangemaakt, voert Tradedoubler een aantal checks uit, voordat deze daadwerkelijk in ons systeem terecht komt als niet gemeten sale. De Klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de niet gemeten sale te keuren binnen 60 dagen. Na deze 60 dagen wordt de sale automatisch goedgekeurd en is de Klant verplicht om hierover commissie te betalen aan de Publisher en Tradedoubler.

6.5 Transactietarieven en Publisher-commissies die door de Klant zijn betaald, zijn niet terugbetaalbaar.

7. Aanpassingen aan de Dienst

7.1 Tradedoubler heeft het recht om de Dienst of een deel van de Dienst aan te passen, te wijzigen of te beëindigen. De Klant wordt via een e-mail aan de Contactpersoon geïnformeerd over dergelijke wijzigingen. In het geval van materiële wijzigingen heeft de Klant het recht om deze Overeenkomst te beëindigen zonder kennisgeving binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een dergelijke e-mail.

8. Concurrentie- en relatiebeding

8.1 Voor de duur van deze Overeenkomst en voor de volgende drie (3) maanden mag geen van beide Partijen direct of indirect een persoon aantrekken die op dat moment (of in de voorafgaande drie (3) maanden) op adviesbasis in dienst is bij of tewerkgesteld is door de andere Partij en die betrokken is geweest bij activiteiten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze bepaling is niet bedoeld om de Partijen te verbieden om medewerkers of consultants van de andere Partij aan te nemen die ongevraagd reageren op een algemene advertentie of een andere algemene wervingscampagne. Als deze bepaling door een Partij wordt geschonden, betaalt die Partij de andere Partij een bedrag gelijk aan twaalf (12) maanden brutosalaris voor de relevante medewerker vanaf de datum van tewerkstelling bij de schendende Partij. De Partijen erkennen dat dit een juiste schatting is van hun verlies met betrekking tot schending van deze bepaling.

8.2 Voor de duur van deze Overeenkomst en voor zes (6) maanden daarna gaat de Klant, behalve via Tradedoubler, geen online reclame of andere online commerciële regelingen aan met een Publisher die is aangeworven voor het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma via het Tradedoubler-netwerk.

9. Voortijdige Beeindigung

9.1 Beide Partijen kunnen deze Overeenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving als de andere Partij niet in staat is om zijn vervallen schulden te betalen; als stappen worden ondernomen om een curator, bewindvoerder, liquidateur of andere soortgelijke bestuurder te benoemen, of als andere stappen worden ondernomen om een dergelijke bestuurder te benoemen of de Partij te liquideren (niet met het doel van een reconstructie of reorganisatie in solvabiliteit) of als zich een soortgelijke situatie voordoet met betrekking tot de andere Partij. Beëindiging in overeenstemming met deze bepaling geeft geen van beide Partijen het recht op schadevergoeding of andere vergoeding.

9.2 Als een van de Partijen een materiële schending van deze Overeenkomst pleegt en als deze schending kan worden hersteld, maar niet wordt hersteld binnen dertig (30) dagen nadat de Partij werd geïnformeerd over de schending, kan de andere Partij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. De Klant mag de Overeenkomst niet beëindigen met betrekking tot andere Tradedoubler-partijen dan diegene(n) die een materiële schending van de Overeenkomst hebben gepleegd.

9.3 Na beëindiging van de Overeenkomst of na een schriftelijk verzoek van Tradedoubler geeft de Klant zowel het origineel als alle kopieën en gedeeltelijke kopieën terug van software en ander materiaal (inclusief maar niet beperkt tot Vertrouwelijke Informatie) die door Tradedoubler onder deze Overeenkomst werden verstrekt.

10. Intellectuele Eigendomsrechten en vertrouwelijke informatie

10.1 Behoudens bepaling 10.3 erkent de Klant dat Tradedoubler de eigenaar of licentiehouder is van alle auteursrechten, handelsmerken, knowhow of andere rechten inherent aan de Diensten, en van software, Tradedoubler-documentatie of materiaal verstrekt in verband met de Diensten (samen met wijzigingen of ontwikkelingen ervan door Tradedoubler of de Klant), en de Tracking en de informatie die Tradedoubler verzamelt over Publishers, en informatie die wordt gegenereerd door de Dienst, zoals gegevens die worden gegenereerd door bezoekers aan webpagina’s binnen het netwerk van Tradedoubler, en acties die door dergelijke bezoekers worden ondernomen bij het bezoeken van dergelijke webpagina’s.

10.2 De Klant mag de Diensten of software, Tradedoubler-documentatie of materiaal verstrekt in verband met de Diensten niet wijzigen, aanpassen, verhuren, doorverkopen, sublicenties verlenen of anderszins distribueren. De Klant mag de Diensten of bijbehorende software niet reverse engineeren, of de broncode, of de structuur, sequentie of organisatie van dergelijke software decompileren, demonteren of anderszins proberen af te leiden.

10.3 Tradedoubler erkent dat de Klant de eigenaar of licentiehouder is van alle Intellectuele Eigendomsrechten inherent aan Klantinhoud en Klantgegevens. Tradedoubler behoudt echter het recht om Klantinhoud en Klantgegevens te gebruiken voor het leveren van de Diensten (inclusief voor het vermijden van twijfel bij het controleren van de verschuldigde Tarieven), onderzoek, technische ontwikkeling, analyse, promotionele doeleinden of op een andere redelijke manier.

10.4 Tradedoubler kan in zijn marketingactiviteiten naar de Klant verwijzen (inclusief de merknaam en het logotype van de Klant).

10.5 Elke Partij behandelt de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij vertrouwelijk. Geen enkele Partij onthult de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij dergelijke informatie niet gebruiken, openbaren, kopiëren of wijzigen behalve voor het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst. De Partijen nemen alle voorzorgsmaatregelen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn om een onbevoegde openbaring of onbevoegd gebruik van dergelijke informatie door medewerkers of derden te voorkomen. Met “Vertrouwelijke Informatie” wordt met betrekking tot beide Partijen informatie (mondeling, schriftelijk of in elektronische vorm) bedoeld die het eigendom is van of met betrekking tot die Partij, zijn zaken of activiteiten die geen deel uitmaken van het openbare domein en: (i) die een Partij heeft aangeduid als vertrouwelijk of in eigendom, (ii) waarvan een Partij de andere Partij mondeling of schriftelijk heeft geadviseerd dat die van vertrouwelijke aard is, of (iii) die omwille van de aard ervan door een redelijke persoon in een soortgelijke positie als de ontvanger van dergelijke informatie onder deze Overeenkomst en onder soortgelijke omstandigheden zou worden behandeld als vertrouwelijk.

11. Gegevensverwerking en -bescherming

Door het aangaan van deze Overeenkomst erkent de Klant dat Klantgegevens kunnen worden verwerkt door Tradedoubler en onderaannemers en agenten van Tradedoubler in verband met de levering, de ondersteuning en het onderhoud van de Dienst (Inclusief de overdracht van kanten informatie van een EEA land naar een ander niet EEA land)

11.1 De Klant bevestigt dat het de verplichting is van de Klant om zijn medewerkers en klanten te informeren over een dergelijke gegevensverwerking en om ervoor te zorgen dat dergelijke medewerkers en klanten hun toestemming hebben gegeven voor een dergelijke verwerking in overeenstemming met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

11.2 De Klant zorgt ervoor dat hij te allen tijde alle toepasselijke privacy- en gegevensvoorschriften naleeft, inclusief maar niet beperkt tot voorschriften met betrekking tot Cookies.

11.3 Gegevens die door de Partijen onder deze Overeenkomst worden uitgewisseld, mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die zijn goedgekeurd onder deze Overeenkomst. Tradedoubler gebruikt, verwerkt en bewaart alle Klantgegevens die worden ontvangen onder deze Overeenkomst in overeenstemming met deze Overeenkomst en instructies die van tijd tot tijd door de Klant worden verstrekt, en gebruikt toepasselijke veiligheidsmaatregels met betrekking tot een dergelijke verwerking. De Klant erkent dat Tradedoubler een gegevensverwerker is met betrekking tot de Klantgegevens.

11.4 De data processing agreement (bijlage 2) bevat verdere voorwaarden over het verwerken van persoonlijke data.

12. Derde Vorderingen

12.1 De Klant vrijwaart Tradedoubler van en tegen verliezen, aansprakelijkheden, eisen, vorderingen, kosten en onkosten die worden opgelopen door Tradedoubler of toegekend door een rechtbank met competente jurisdictie tegen Tradedoubler, als gevolg van of in verband met een vordering of aanklacht die wordt voorgelegd door een derde en die voorkomt uit of betrekking heeft op: (a) de inbreuk van de Klant op de rechten (inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten) van een derde; (b) onjuist, nalatig of onbevoegd gebruik van de Diensten door de Klant; (c) het onvermogen van de Klant om te voldoen aan toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving; en de contractuele relatie van de Klant met een dergelijke derde.

12.2 Tradedoubler vrijwaart de klant van en tegen verliezen, aansprakelijkheden, eisen, vorderingen, kosten en onkosten die worden opgelopen door de Klant of toegekend door een rechtbank met competente jurisdictie tegen de Klant, als gevolg van of in verband met een vordering of aanklacht die wordt voorgelegd door een derde en die voorkomt uit of betrekking heeft op de inbreuk van Tradedoubler op de rechten (inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten) van een derde. De vrijwaring in deze bepaling is niet van toepassing als een vermeende inbreuk zich voordoet als gevolg van een schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst of door een nalatige, moedwillige of frauduleuze daad of omissie van de Klant, zijn bestuurders, medewerkers, agenten of aannemers; aanvullingen op of wijzigingen van de Diensten of de Documentatie die niet werden aangebracht door Tradedoubler of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradedoubler; of de opname van Klantinhoud in de Diensten.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1 Niets in deze Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd om de aansprakelijkheid van een Partij te beperken of uit te sluiten voor (i) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid; (ii) de onrechtmatige daad van bedrog; of (iii) aansprakelijkheid die van rechtswege niet kan worden uitgesloten of beperkt.

13.2 Op de inhoud van bepaling 13.1 na accepteert Tradedoubler geen, en wordt hiermee aansprakelijkheid in nalatigheid uitgesloten, behalve aansprakelijkheid die voortvloeit overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

13.3 Behoudens bepaling 13.1 is Tradedoubler niet aansprakelijkheid voor de volgende verliezen of schade (ongeacht of dergelijke verliezen of schade te voorzien, bekend of anderszins waren): (i) verlies van inkomsten; (ii) verlies van werkelijke of verwachte winsten (inclusief verlies van winsten op contracten); (iii) verlies van het gebruik van geld; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies van zaken; (vi) verlies van mogelijkheid; (vii) verlies van goodwill; (viii) verlies van reputatie; (ix) verlies of corruptie van of schade aan gegevens, systemen of programma’s; of (x) indirecte of gevolgverliezen of -schade ongeacht de oorzaak (inclusief voor het vermijden van twijfel waar dergelijke verliezen of schade van de soort zijn zoals gespecificeerd in deze bepaling).

13.4 Tradedoubler is niet aansprakelijk met betrekking tot het gebruik van Publishers en bezoekers aan de website van Tradedoubler of de logo’s, banners, handelsmerken en andere hypermedialinks van de Publishers die door de Klant worden geleverd aan Tradedoubler voor de doeleinden van het AFFILIATE MARKETING NETWORK-programma. Tradedoubler verplicht zich ertoe, als enige verplichting met betrekking tot intrusie en fraude, om redelijke commerciële maatregelen te nemen om onbevoegde intrusie in de computersystemen van Tradedoubler te voorkomen. Tradedoubler kan echter niet garanderen dat de maatregelen die van tijd tot tijd worden genomen, elke onbevoegde toegang of “hacking” in de systemen van Tradedoubler voorkomen, en Tradedoubler is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke intrusie of “hacking”. Tradedoubler geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de kwaliteit of het volume van kliks, leads, verkoop of verkeer (waar van toepassing) als gevolg van de Diensten.

13.5 Tradedoubler is niet aansprakelijk voor de prestaties van de websites van Publishers of de daden en omissies van Publishers, en ook niet voor fouten of vertragingen die worden veroorzaakt door leveranciers van telefonie en gegevenscommunicatie. De Klant erkent en accepteert dat de levering van Diensten elementen bevat van hosting-diensten en/of -communicatie en dat de levering van dergelijke Diensten mogelijk fouten bevat of onderbroken kan worden.

13.6 Aansprakelijkheid van Tradedoubler als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst of een bijkomstig contract, uit verbintenissen, onrechtmatige daad of anderszins, is hoogstens gelijk aan 100% van de verschuldigde tarieven in het jaar van de Overeenkomst voorafgaand aan de datum waarop de laatste gebeurtenis zich voordeed die resulteerde in het verlies.

14. Overdracht

14.1 Tradedoubler kan zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen aan een ander bedrijf binnen de Tradedoubler-bedrijvengroep. Bovendien heeft Tradedoubler het recht om zijn vorderingen te verkopen aan een incassobureau. De Klant mag zijn rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradedoubler; een dergelijke toestemming mag niet onredelijk worden ingehouden.

15. Kennisgevingen

15.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst worden alle vereiste kennisgevingen van en aan een Partij onder deze Overeenkomst schriftelijk geleverd of verzonden aan het adres van de bedoelde ontvanger dat hierboven wordt vermeld, of aan een ander adres dat door een Partij is doorgegeven aan de andere Partij. Een kennisgeving wordt geacht juist te zijn betekend als hij met de hand wordt geleverd of na een voltooide transmissie van een fax of e-mail.

16. Overige

16.1 Elke Partij garandeert dat hij op geen enkele wijze is beperkt, van rechtswege, contractueel of anderszins, om deze Overeenkomst aan te gaan.

16.2 Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de Partijen met betrekking tot de inhoud ervan, en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge verbintenissen, afspraken of beloftes tussen de Partijen met betrekking tot de verplichtingen van Tradedoubler en aansprakelijkheden omtrent de levering of vermeende levering van, het verzuim bij de levering van, of een vertraging bij het uitvoeren van de Diensten.

16.3 Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst moeten wijzigingen van of aanvullingen op deze Overeenkomst schriftelijk gebeuren en worden ondertekend door beide Partijen.

16.4 De Klant erkent en stemt ermee in dat geen verklaringen werden gedaan voor het aangaan van deze Overeenkomst en dat hij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet vertrouwt op en geen verhaal heeft met betrekking tot een bewering, verklaring, garantie of afspraak (ongeacht of die door nalatigheid of per abuis is gemaakt) van een persoon (ongeacht of die een Partij is bij deze Overeenkomst), behalve waar uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst.

16.5 De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een voorwaarde of een deel van een voorwaarde van, of een recht dat ontstaat overeenkomstig deze Overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van andere voorwaarden of rechten of het restant van een dergelijke voorwaarde of recht, die volledig van kracht blijven, behalve een dergelijke ongeldige of onuitvoerbare bepaling of deel ervan.

16.6 In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst of een deel ervan in eender welke mate ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, komen de Partijen noodzakelijke en redelijke aanpassingen van de Overeenkomst overeen om de belangen en doelstellingen van de Partijen te waarborgen die prevaleerden op het moment van bekrachtiging van de Overeenkomst.

16.7 Een persoon die geen Partij is bij deze Overeenkomst, heeft geen rechten om een voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen.

17. Disputen en toepasselijk recht

  • Behalve waar vereist door verplichte plaatselijke wetgeving die van toepassing is in een rechtsgebied waar de Dienst wordt uitgevoerd, is deze Overeenkomst onderworpen aan en samengesteld in overeenstemming met de wetten van Nederland (ongeacht de keuze van de rechtsbeginselen). Een dispuut, controverse of vordering als gevolg van of in verband met deze Overeenkomt, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, wordt beslist door arbitrage in overeenstemming met de Arbitrageregels van het Nederlandse Abritrage Instituut. De arbitrageprocedure wordt gehouden in het Engels. Informatie die wordt geopenbaard tijdens de arbitrageprocedure, inclusief de inhoud van de uitspraak, blijft vertrouwelijk. Op verzoek van een Partij kunnen twee of meer disputen worden samengevoegd en behandeld in een en dezelfde procedure.