Skip to content

Finansiell översikt

Resultaträkningar i sammandrag

MSEK
20162015
2014
2013
2012
Årets resultat
-50-190-8211-10
Nettoomsättning
1 3441 624
1 733
2 001
2 308
Kostnad för sålda varor-1 042-1 292
-1 356
-1 546
-1 766
Bruttoresultat
302
332
377
455
541
Försäljningskostnader-210-219
-217
-255
-343
Administrationskostnader-86-118
-119
-137
-160
Forsknings- och utvecklingskostnader-57-68
-44
-40
-39
Nedskrivning goodwill--72-60--
Rörelseresultat
-51
-145
-63
24
-
Finansiella intäkter2710
12
1
1
Finansiella kostnader-18-29
-32
-5
-1
Resultat före skatt
-43-164-8320-
Skatt-7-26--9-10

Balansräkningar i sammandrag

MSEK
2016 2015
201420132012
Summa eget kapital och skulder870
1 062
1 285
1 469
1 190
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar325307381
424
408
Materiella anläggningstillgångar664610
Finansiella anläggningstillgångar55644
Aktier och andelar i övriga företag11----
Uppskjutna skattefordringar192248
40
36
Kundfordringar261336422460519
Skattefordringar812
19
7
12
Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2528342136
Kortfristiga placeringar4194255202-
Likvida medel169253117305164
Summa tillgångar8701 0621 2851 4691 190
Eget kapital och skulder
Totalt eget kapital207248
441
507
488
Uppskjutna skatteskulder11755
Avsättningar11
1
1
1
Skulder till kreditinstitut194247
246
245-
Villkorad tilläggsköpeskilling långfristig12----
Leverantörsskulder2314122221
Kortfristiga skulder till publishers250302
372
451
403
Skatteskulder52
4
4
6
Övriga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter175246202235267
Villkorad tilläggsköpeskilling kortfristig3----